E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
A Qualitative Examination of Relational and Contractual Governance Mechanisms in Aliaga Port Cluster [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 365-378 | DOI: 10.5505/jems.2018.16362

A Qualitative Examination of Relational and Contractual Governance Mechanisms in Aliaga Port Cluster

Bayram Bilge Sağlam, Çimen Karataş Çetin
Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Maritime Business Administration, İzmir

The rising importance of port-port user relations is a result of widening roles that ports play within the global supply chains and the increasing impact of these relations on the overall performance of the supply chains. In the governance of these relations, both contractual governance and relational governance play the role and the balance between these two governance mechanisms shapes the characteristics and the quality of the relationship. Focusing on the container terminal-liner shipping agency relations in Aliaga as multiple cases, this study aims to investigate how governance mechanisms are handled in the port industry and how the interplay between these two mechanisms occurs. In accordance with this purpose, interviews are conducted with both representatives of the container terminals and representatives of liner shipping agencies in order to reveal the governance dynamics of said relations. The results reveal that relational governance plays an important role in constituting trust and commitment in between parties. On the other hand, the tendency to rely on contractual governance is found out to be mainly related to the organizational culture of the parties, but relatively limited because of the intense competition in the region.

Keywords: contractual governance, relational governance, relational norms, port, container terminal

Aliağa Liman Bölgesinde İlişkisel ve Kontrata Dayalı Yönetişim Mekanizmalarına Yönelik Bir Nitel İnceleme

Bayram Bilge Sağlam, Çimen Karataş Çetin
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir

Liman-liman kullanıcıları ilişkilerinin artan önemi, limanların gelinen noktada küresel tedarik zincirlerindeki rolünün genişlemesi ve dolayısıyla bu ilişkilerin tedarik zincirinin toplam performansında belirleyiciliğinin artmasından kaynaklanmaktadır. Bu ilişkilerin yönetilmesinde hem kontrata dayalı yönetişim hem de ilişkisel yönetişim mekanizmaları rol almakta ve bu iki yönetişim yaklaşımı arasındaki denge ilişkinin karakteristiğini ve kalitesini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Aliağa bölgesindeki konteyner terminalleri ve düzenli hat acenteleri arasındaki ilişkiye odaklanan bir çoklu vaka çalışması üzerinden, limancılık endüstrisinde yönetişim mekanizmalarının nasıl ele alındığını ve bu mekanizmalar arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu ilişkilerin yönetişim dinamiklerini ortaya çıkarmak adına düzenli hat acente temsilcileri ve konteyner terminali temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları ilişkisel yönetişimin taraflar arasındaki güven ve bağlılığın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, kontrata dayalı yönetişime olan eğilimin tarafların temelde örgüt kültürüne bağlı olarak şekillendiği ancak bölgedeki yoğun rekabet koşulları dolayısıyla daha kısıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kontrata dayalı yönetişim, ilişkisel yönetişim, ilişkisel normlar, liman, konteyner terminali

Bayram Bilge Sağlam, Çimen Karataş Çetin. A Qualitative Examination of Relational and Contractual Governance Mechanisms in Aliaga Port Cluster. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 365-378

Corresponding Author: Bayram Bilge Sağlam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale