E-ISSN: 2148-9386
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2023


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 4 (4)
Volume: 4  Issue: 4 - 2016
FULL TEXT
1.Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 4, 2016)

Pages 268 - 354
Abstract |Full Text PDF

EDITORIAL (ED)
2.Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.44127  Pages 269 - 270
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
3.Analysis of Maritime piracy and Armed Robbery in the Gulf of Guinea Maritime Domain
Kenneth U Nnadi, Theophilus C Nwokedi, Ignatius A Nwokoro, Obed C Ndikom, Godfrey C Emeghara, Chinedum Onyemechi
doi: 10.5505/jems.2016.05706  Pages 271 - 287
Gine Körfezi, geçtiğimiz 14 yılda ciddi sorunlar olan deniz haydutluğu ve silahlı soygun saldırılarına şahit olmuştur. Bu çalışmada Gine Körfezi’nde 2002 ile 2015 yılları arasında yaşanmış deniz haydutluğu ve silahlı soygunlar analiz edilmiştir. Gine Körfezi’ndeki 15 ülke ve Nijerya’daki 9 kıyı bölgesinde deniz haydutluğu ile silahlı soygun saldırılarına ait 14 yıllık veriler Uluslararası Denizcilik Bürosu’nun yıllık raporlarından elde edilmiştir. Verilerin analizinde eğilim analiz modeli ile değişken analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gine Körfezi ülkeleri arasında haydutluk ve silahlı soygun saldırıları arasında önemli oranda değişkenlik olduğu bulunmuş, saldırıların büyük çoğunluğunun Nijerya’da olduğu görülmüştür. Bu süreçte, Nijerya’nın kıyısal bölgeleri arasında haydutluk saldırılarının önemli oranda değişkenlik gösterdiği ve Lagos limanı ve demir yerinde saldırıların en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bu süre zarfında saldırılar azalma eğilimi göstermektedir.
The Gulf of Guinea in the past 14 years witnessed serious challenges of maritime piracy and armed robbery attacks. The paper analyzed maritime piracy and armed robbery in the Gulf of Guinea region from 2002 to 2015. Time series data of 14 years on the reported piracy and armed robbery attacks in the 15 Gulf of Guinea countries and nine coastal zones of Nigeria were obtained from International Maritime Bureau annual reports. Trend analysis model and analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data. It was found that there was significant variation in piracy and armed robbery attacks among the Gulf of Guinea countries, the greatest of attacks occurred in Nigeria. There was also a significant variation in piracy attacks among the coastal zones of Nigeria with attacks in Lagos ports and anchorages being highest within the period. There exists decreasing trend of attacks within the period.

4.Evaluation of Passenger Vessel Accidents and Spatial Analysis
Özkan Uğurlu, Serdar Yıldız
doi: 10.5505/jems.2016.95967  Pages 289 - 302
Taşımaya konu olan unsurun insan olması sebebiyle yolcu gemisi kazalarının denizcilik sektöründe önemli bir yeri vardır. CostaConcordia (2012) ve Sewol feribotu (2014) kazaları bunun en yakın örneklerindendir. Son yıllarda kaza çalışmalarında insan hatalarının ve zayıf noktalarının tespit edilmesine odaklanılmıştır. Ancak literatürdeki tüm kaza analizi çalışmalarında, incelenen her kazada coğrafi konumun ve çevresel şartların da önemli bir etken faktör olduğu belirtilmektedir. Buna karşın denizcilikte kazaların coğrafi analizinin yapıldığı çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır.
Bu çalışmada, 1991-2015 yılları arasında meydana gelmiş 135 adet yolcu gemisi kazasının raporları incelenmiştir. Çalışmada yolcu taşımacılığı sektörünün durumu ve meydana gelen kazaların sektöre etkisi ortaya konmuştur. Ayrıca incelenen kazalar ArcMap 10.3 programı ile konumsal olarak analiz edilerek, yolcu gemisi kazaları için riskli coğrafi bölgeler belirlenmiştir. Belirlenen riskli bölgeler, literatürde farklı gemi tipleri üzerinde yapılmış konumsal analiz çalışmaları ile karşılaştırılarak, yolcu gemisi kazaları ve diğer gemi kazaları arasında konumsal açıdan bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir.
Passenger vessel accidents have an important place in the maritime sector; because, the subject of passenger transportation is human. Costa Concordia (2012) and Sewol ferry (2014) accidents are one of the recent examples of this. In recent years, accident analysis studies have focused on the detection of human error and weaknesses. However, all of the accident analysis studies in the literature stated that geographic location and environmental conditions are important contributing factors in every examined accident. However, the number of studies in which maritime accidents analyzed geographically is very limited amount in maritime literature.In this study, 135 passenger vessel accident reports were investigated which occurred between the years 1991-2015. In the study, the status of the passenger transportation sector and the effects of marine accidents on the sector have been revealed. In addition, by analyzing the accidents spatially with ArcMap 10.3 program, risky geographical regions for passenger vessels have been determined. Determined risky regions having been compared by using the spatial analysis studies performed on different types of vessels in the literature İt was investigated whether there is a spatial relationship between the passenger vessel accidents and other type of vessel accidents.

5.Port Centric Logistics: An Evaluation for Aegean Region
Hasan Güneş, Soner Esmer
doi: 10.5505/jems.2016.92400  Pages 303 - 316
Küresel taşımacılıktaki önemi nedeniyle işletmeler tedarik zincirlerinin önemli bir halkasını limanlarda oluşturmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak limanlar da birçok lojistik hizmetleri bünyesinde vermeye başlayarak birer lojistik merkez haline dönüşmüştür. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni bir kavram olan “Liman Merkezli Lojistik” ile ürünlerin liman sahasında veya yakınında antrepolarda depolanması, bu antrepolarda katma değerli hizmetler sunulması ve dağıtımın limanlardan yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma; Liman Merkezli Lojistiğin Türkiye’de uygulanıp uygulanmadığını, uygulanıyor ise diğer ülke uygulamaları ile benzer ve farklı yönlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, Ege Bölgesinde yer alan limanlarla ve limanların yakın geri sahalardaki antrepolar Liman Merkezli Lojistik konsepti çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’deki limanlar üzerinden gelen malların geleneksel yük akış sistemine bir alternatif olacağı değerlendirilen LML’nin, Türkiye’deki uygulama durumu ve imkânları araştırılarak literatüre katkı yapılması hedeflenmektedir.
It has been noted that due to its importance in the global transportation, some companies have been establishing important part of their supply chains in the seaports. In line with these changes, seaports have been changed into logistic centers by starting to give certain logistic services. With a new concept which came out with these practices and named as the "Port Centric Logistics", the goods are stored, value added logistics services are given, and deliveries are made in these centers. This study is done to determine if ‘‘Port Centric Logistics'' is being applied in Turkey, and if so, it is to identify the practice affinities and differences from the ones in other countries. In this study seaport and close by warehouses in the Aegean region is evaluated in "Port Centric Logistics" concept. This study aims to contribute to literature by identifying the PCL's practices and prospects in Turkey which is considered as an alternative to the traditional way of goods movement.

REVIEW (RE)
6.Effects of Local Administrations in Maritime Transportation and Coastal Areas: TRNC Case
Ali Öncü, Gülsüm Bektaş, Serdar Kum
doi: 10.5505/jems.2016.29591  Pages 317 - 332
Belediyeler halka yakın birimler olmasından ve bölgesel sorunları en iyi bilmelerinden dolayı, halkın katılımını sağlayabilmesi, belediye sınırları içinde halkın yaşam kalitesinin gelişmesi, belde halkının refahı, mutluluğu ve esenliği konusunda ortak yerel gereksinimlerin çağdaş bir anlayış ve tutum ile ele alınması gibi yerel yönetim görevleri vardır. Yerel yönetimlerin faaliyet ve hizmet alanları son yıllarda gittikçe daha da artış göstermektedir. Çevre sorunlarının sınır tanımayan özelliği nedeniyle bölgesel sorunların birleşerek küresel boyutta çoğalarak hissetmemizi sağlıyor. Çevre sorunlarını sadece KKTC etrafında düşünmek kıyı yönetim sistemiyle sorunları çözmek mümkün olamayacaktır. Bunun bütünleşik kıyı yöntemiyle, tüm paydaşlarla beraber düşünülmeli ve bilgi paylaşımı ile çevre koruması ve çevre kirliliğine öncelik verilmelidir. Bu çalışmada; yerel yönetimlerin çevre ve denizsel faaliyetler konusunda yaklaşımları incelenmiş, yerel yönetimlerin yetki, sorumlulukları ve yapabilecekleri konusunda araştırma yapılarak KKTC’deki mevcut durumlar için öneriler sunulmaktadır.
Municipalities are the institutions which can identify the regional problems better, as they are the closest governmental unit to the public. Ensuring the participation of public in the administration, improving life quality within borders of the municipality, regional public wealth, peace and welfare, meeting the local requirements in a modernized attitude are among the main duties of them. Activity and service areas of local administrations have been increased progressively during the recent years. Since the environmental problems have no limit in their nature, all communities are affected by the increasing regional issues which can be felt globally. Considering the environmental problems only in the surrounding of TRNC and trying to solve those by coastal management systems would not be possible. The environmental problems should be taken into account by the all stakeholders, having integrated coastal management in mind. The priority should be given to protect the environment and prevent pollution by information sharing with interested parties. In this study; local administration approaches on marine environment and marine activities are investigated, and the authority, responsibility and what the local administrations can act on these issues are searched and finally aimed to provide some recommendations for the existing situation in the TRNC.

ORIGINAL RESEARCH (AR)
7.Marine Traffic Density Over Port Klang, Malaysia Using Statistical Analysis Of AIS Data: A Preliminary Study
Masnawi Mustaffa, Munawwarah Abas, Shaharudin Ahmad, Nazli Ahmad Aini, Wan Faezah Abbas, Syahrul Afzal Che Abdullah, Nur Idora Abd. Razak, Mohamad Yusof Darus
doi: 10.5505/jems.2016.60352  Pages 333 - 341
Port Klang Malaysia is the 13th busiest port in the world, the capacity at the port expected to be able to meet the demand until 2018. It is one of the busiest ports in the world and also the busiest port in Malaysia. Even though there are statistics published by Port Klang Authority showing that a lot of ships using this port, this number is only based on ships that entering Port Klang. Therefore, no study has been done to investigate on how dense the traffic is in Port Klang, Malaysia the surrounding sea including Strait of Malacca. This paper has investigated on traffic density over Port Klang Malaysia and its surrounding sea using statistical analysis from AIS data. As a preliminary study, this study only collected AIS data for 7 days to represent daily traffic weekly. As a result, an hourly number of vessels, daily number of vessels, vessels classification and sizes and also traffic paths will be plotted.

TECHNICAL REPORT (RP)
8.A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process
Remzi Fışkın, Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.87487  Pages 343 - 354
Bu çalışmada ULAKBIM TR Dizin, DOAJ ve Index Copernicus’da yer alan ve sahibi TMMOB Gemi Makineleri Mühendisleri Odası olan Journal of ETA Maritime Science dergisinde 2012-2016 yılları arası yayımlanan makalelerin kısa nitel analizi yapılmıştır. Bunun yanında derginin makale değerlendirme süreci hakkında da bilgi verilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada dergide yayımlanan makalelerin tipleri ve istatistikleri, dergide yayımlanan makalelerin kategorileri ve istatistikleri ve hakem, yazar ve makale istatistikleri gibi veriler de paylaşılmıştır.
This article is dealing with a brief qualitative analysis of articles published between the years 2013-2016 in (the) Journal of ETA Maritime Science (whose owner is UCTEA, The Chamber of Marine Engineers), which has been indexed by the ULAKBIM TR Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Index-Copernicus. Furthermore, the management process of the journal is also mentioned to give an example of a good management process. Besides, in this study, the types of published articles and statistics, the categories of the published articles and statistics and the reviewers, authors and articles statistics were shared out.

LookUs & Online Makale