E-ISSN: 2148-9386
Experimental Investigation of the Liquid Sloshing in a Cylindrical Tank Under the Rolling Motion [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 131-142

Experimental Investigation of the Liquid Sloshing in a Cylindrical Tank Under the Rolling Motion

Hakan Akyıldız1, Erdem Ünal2
1İstanbul Technical University Faculty Of Naval Architecture And Ocean Engineering
2İstanbul Technical University, Civil Engineering

Pressure variations and free surface displacements of liquid from the mean static level in a Rolling cylindrical tank with various fill levels and ring baffles under the excitation of roll motion have been carried out experimentally. The aims of this study are to investigate the sloshing problem and to measure wave and pressure distributions considering the 3-D effects. It is investigated that the relative effectiveness of various baffle arrangements and the hydrodynamic loads on a cylindrical tank by changing the filling ratio, the rolling period and the rolling angle systematically. It is seen that flow over a ring baffle exhibits a shallow water character which dissipates energy by forming a hydraulic jump and a breaking wave.

Keywords: Experimental study, Cylindrical tank, Ring baffles, Sloshing loads, Pressure distribution.

Dönme Hareketi Verilen Rijit Silindirik Bir Tankta Sıvı Çalkantısının Deneysel İncelenmesi

Hakan Akyıldız1, Erdem Ünal2
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

Bu çalışmada, değişik sıvı derinlikleri ve halka perdeler için, silindirik bir tank içindeki
sıvı çalkantısından dolayı oluşan basınç ve serbest su yüzeyi değişimleri deneysel olarak
incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, dönme etkisiyle silindirik tanklarda oluşan çalkantı
problemini incelemek ve tankın içinde bulunan çeşitli noktalardaki dalga ve basınç değişimlerini üç boyutlu etkileri de dikkate alarak ölçmektir. Bu amaçla, kısmi dolu silindirik bir tankta sıvı çalkantısının doğrusal olmayan davranışını ve sönümlenme karakteristiğini ortaya koyacak bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Bu deney düzeneğinde hem perdesiz hem de çeşitli sönümleyici perde tasarımları test edilmiştir. Böylece, ele alınan perde düzenlemelerinin göreceli avantajları incelenmiş, tank doluluk oranı, dönme periyodu ve dönme açısı sistematik olarak değiştirilerek bunun hidrodinamik yükler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sıvı derinliği arttıkça sığ su etkisinin oluştuğu ve dalga enerjisinin hidrolik sıçrama ve dalga kırılması gibi nedenlerle azaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Deneysel çalışma, Silindirik tank, Sönümleyici halka perde, Çalkantı yükleri, Basınç dağılımı.

Hakan Akyıldız, Erdem Ünal. Experimental Investigation of the Liquid Sloshing in a Cylindrical Tank Under the Rolling Motion. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 131-142

Corresponding Author: Hakan Akyıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale