E-ISSN: 2148-9386
Volume : 7 Issue : 4 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
A Quantitative Analysis of the Factors That May Cause Occupational Accidents at Ports [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 294-303 | DOI: 10.5505/jems.2019.15238

A Quantitative Analysis of the Factors That May Cause Occupational Accidents at Ports

Mahmut Mollaoğlu1, Umur Bucak1, Hakan Demirel2
1Bülent Ecevit University Maritime Faculty, Department of Maritime Business Administration, Zonguldak, Turkey
2Bülent Ecevit University Maritime Faculty, Department of Marine Engineering, Zonguldak, Turkey

In recent years, the concept of sustainability has come to the forefront as a requirement of strategic management in ports. The safety component which has an important place in the social dimension of sustainability, is very valuable in terms of minimizing work accidents at the port area. In order to take precautions against the work accident threat, understanding which risks cause work accidents is as important as knowing how these accidents occur. The aim of this study is to identify risks in port area that cause Occupational Health and Safety (OHS) violations and to reveal prominent risks as a result of expert reviews. Fuzzy AHP method is employed to analyze priority perception of the experts. Accordingly, risks which are ‘Overconfidence and Disengagement’, ‘Inter-Department and In-Department Communication Gap’, ‘Lack of Attention’, ‘Failure to Take Required Precautions during Repair and Maintenance’ have been come into prominence in comparison to other factors. It can be concluded that human factor and communication level have vital role to provide OHS in port area.

Keywords: Occupational Health and Safety, Port Area, Fuzzy AHP, Human Factor.

Limanlarda İş Kazalarına Neden Olabilecek Faktörlere İlişkin Nicel Bir Analiz

Mahmut Mollaoğlu1, Umur Bucak1, Hakan Demirel2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Son yıllarda limanlarda, stratejik yönetimin bir gereği olarak sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu içerisinde önemli bir yer tutan güvenlik unsuru, liman sahasında iş kazalarının minimize edilmesi kapsamında oldukça değerlidir. İş kazası tehdidine karşı önlem alabilmek adına iş kazalarına neden olan riskleri kavramak, bu kazaların nasıl gerçekleştiğini bilmek kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı liman sahasında iş sağlığı ve güvenliği ihlallerine sebep olabilecek riskleri tanımlamak ve uzman değerlendirmeleri sonucu öne çıkan riskleri ortaya koymaktır. Uzmanların öncelik algısının analiz edilmesinde Bulanık AHP yöntemine başvurulmuştur. Buna göre, ‘Aşırı Güven ve İşi Boş Verme’, ‘Birimler Arası ve Birim İçi İletişim Kopukluğu’, ‘Dikkat Eksikliği’ ve ‘Bakım ve Onarım Sırasında Gerekli Önlemlerin Alınmaması’ gibi riskler diğer kriterlere nazaran çok daha fazla ön plana çıkmıştır. Böylece insan faktörü ve iletişim düzeyinin liman sahasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir role sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Liman Sahası, Bulanık AHP, İnsan Faktörü.

Mahmut Mollaoğlu, Umur Bucak, Hakan Demirel. A Quantitative Analysis of the Factors That May Cause Occupational Accidents at Ports. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 294-303

Corresponding Author: Umur Bucak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale