E-ISSN: 2148-9386
Efficiency in Dirty Tanker Market [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 275-287 | DOI: 10.5505/jems.2018.17136

Efficiency in Dirty Tanker Market

Sadık Özlen Başer, Abdullah Açık
Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Department of Maritime Business Administration, İzmir, Turkey

The maritime industry is highly capital intensive. From this point of view, it is very important that the return of the investments made is healthy. This can be achieved by efficiency of the freight market. The aim of this study is to contribute to the literature by testing the efficiency of the dirty tanker freight market used for the transportation of crude oil, which still has a great demand in the world economy, using an alternative test. In this direction, the daily values of the 1-year times charter rates of Aframax, Suezmax and VLCC ship types were used and the efficiencies of these three sub markets were tested using the Brock, Dechert and Scheinkman (BDS) independence test. The data set covering the years 2005 and 2017 and consisting of 663 observations per ship type on a weekly basis was used. As a result of the study, it is determined that the dirty tanker market does not exhibit random walk, in other words, does not have the characteristics of the Efficient Market Hypothesis (EMH), and that the time charter rates are related to their past values. This situation makes it possible to obtain excess profits using past data and some trading strategies.

Keywords: Efficient market hypothesis, dirty tanker market, BDS test

Kirli Tanker Piyasasında Etkinlik

Sadık Özlen Başer, Abdullah Açık
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, İzmir, Türkiye

Denizcilik sektörü oldukça sermaye yoğun bir sektördür. Bu açıdan yapılan yatırımların karşılığının sağlıklı bir şekilde geri dönmesi oldukça önemlidir. Bu da navlun piyasasının etkin olmasıyla sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, dünya ekonomisinde hala büyük bir talep gören ham petrolün taşımacılığında kullanılan kirli tanker navlun piyasasının etkinliğini alternatif bir test kullanarak test ederek literature katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda Aframax, Suezmax ve VLCC gemi tiplerinin 1 yıllık zaman kiralama bedellerinin günlük değerleri kullanılmıştır ve bu üç alt piyasanın etkinlikleri test edilmiştir. 2005 ve 2017 yıllarını kapsayan ve haftalık bazda her gemi türü için 663’şar gözlemden oluşan veri seti kullanılmıştır. Veri seti Brock, Dechert ve Scheinkman (BDS) bağımsızlık testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kirli tanker piyasasının rassal yürüyüş sergilemediği, başka bir deyişle Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) özelliklerine sahip olmadığı ve zaman kiralama bedeli değerlerinin geçmiş değerleriyle aralarında bir bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, geçmiş verilerin ve bazı stratejilerin kullanılarak olağanüstü karlar elde edilebilmesini mümkün kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etkin piyasa hipotezi, kirli tanker piyasası, BDS test

Sadık Özlen Başer, Abdullah Açık. Efficiency in Dirty Tanker Market. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 275-287

Corresponding Author: Abdullah Açık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale