E-ISSN: 2148-9386
Volume : 6 Issue : 4 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
The Relationships Between Seafarers' Job Satisfaction, Task and Contextual Performance [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 349-363 | DOI: 10.5505/jems.2018.20981

The Relationships Between Seafarers' Job Satisfaction, Task and Contextual Performance

Murat Yorulmaz
Department Of Maritime Transportation And Management, Yalova Üniversity Yalova Vocational School, Yalova, Turkey

The main purpose of this study is to reveal the effect of seafarers' job satisfaction on the task and contextual performance which are dimension of job performance. It is also another purpose of the study to determine whether there are significant differences between the level of task and contextual performance of seafarers. For the purposes of the study, the data obtained by questionnaire from 416 seafarers working on the tankers were analysed with the help of SPSS 21 and AMOS 21 statistical package programs. It has been determined that both task and contextual performances of job satisfaction levels of seafarers affect the positive direction significantly in the path analysis made by structural equation modelling. In addition, there were statistically significant differences in the task and contextual performances of seafarers with linear relationships. At the end of the study, it was learned that seafarers’ job satisfaction levels positively affected the change in their task and contextual performance, and seafarers' perception of task performance was higher than perceptual of contextual performance.

Keywords: Seafarers, Job Satisfaction, Task Performance, Contextual Performance.

Gemi Adamlarının İş Tatmini, Görev ve Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişkiler

Murat Yorulmaz
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma Ve İşletme Programı, Yalova

Bu çalışmanın temel amacı, gemi adamlarının iş tatminin, iş performansının boyutları olan görev ve bağlamsal performans üzerindeki etkisini ortaya çıkartmaktır. Ayrıca, gemi adamlarının görev ve bağlamsal performans düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı belirlemek çalışmanın diğer bir amacıdır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, tankerlerde çalışan 416 gemi adamından anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS 21 ve AMOS 21 istatistiksel paket programlarının yardımıyla analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi ile yapılan yol analizlerinde, gemi adamlarının iş tatmin düzeylerinin hem görev hem de bağlamsal performanslarını, pozitif yönde anlamlı etkilediği tespit edilmiştir. Bunların yanında aralarında doğrusal ilişki bulunan gemi adamlarının görev ve bağlamsal performansları arasında, istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda, gemi adamlarının iş tatmin düzeylerinin, görev ve bağlamsal performanslarındaki değişimi olumlu yönde etkilediği ve gemi adamlarının görev performansı algılarının, bağlamsal performans algısına göre daha yüksek olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi Adamları, İş Tatmini, Görev Performansı, Bağlamsal Performans.

Murat Yorulmaz. The Relationships Between Seafarers' Job Satisfaction, Task and Contextual Performance. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 349-363

Corresponding Author: Murat Yorulmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale