E-ISSN: 2148-9386
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2023


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Evaluation of The Pyhsical And Pyhsiological Parameters of The Maritime Pilots In Respect of Occupational Qualification And Safety [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 157-163 | DOI: 10.5505/jems.2016.25743

Evaluation of The Pyhsical And Pyhsiological Parameters of The Maritime Pilots In Respect of Occupational Qualification And Safety

Erkan Günay
Dokuz Eylul Unıversıty School Of Sport Sciences And Technology

When occupational accidents of the maritime pilots are examined throughout the world, it can be seen that a significant portion of these accidents occur while the pilot is on the pilot ladder. It was observed that most of these accidents, in the form of getting jammed and falling, has resulted in serious injuries and death. These data reveal that the overall physical conditions of the pilots are very important in regard of their professional qualifications and occupational safety. The aim of this study is to conduct a field research to evaluate the physical and physiological conditions of the maritime pilots with regards to their professional qualifications and serve the outcomes to the relevant literature and working group in this area.
Nineteen healthy maritime pilots and trainees (aged 36-56yrs) were volunteered to this study. Physical parameters as height, weight, body mass index (BMI) were measured. Cardiopulmonary endurance of the participants relating to the pilot ladder movements, which is one of the hazards for occupational safety, were measured. A 3-minute submaximal step test (YMCA) was employed to calculate the maximum oxygen consumption capacities (VO2max). Study was conducted in the education period of the maritime pilots in Dokuz Eylul University in 2015.
The results of the study revealed that the BMIs of the maritime pilots were over the normal range as per the World Health Organization Norms. Moreover, VO2max values of the participants were also lower (35ml/kg/min) than average.
As a conclusion, it can be said that general physical conditioning of the pilots and trainees should be evaluated, monitored and improved if required. Regular physical training planned for such purpose may be preventive against accidents and injuries. In addition, it is advised that the selection of the trainee pilots can be considered with a more multidisciplinary manner.

Keywords: Maritime Pilot, Prevention, Body Mass Index, Maximum Oxygen Consumption

Kılavuz Kaptanların Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Mesleki Yeterlilik Ve İş Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi

Erkan Günay
Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimlerive Teknolojisi Yüksekokulu

Dünya genelinde Kılavuz kaptanlara ait iş kazaları incelendiğinde bu kazaların önemli bir bölümünün kılavuz kaptanın pilot çarmıhında bulunduğu sırasında meydana geldiği görülmektedir. Genellikle sıkışma ve düşme şeklinde oluşan bu kazaların ciddi sakatlıklar ve ölümlerle sonuçlandığı tespit edilmiştir. Bu veriler, kılavuz kaptanların fiziksel ve genel kondisyon durumlarının, mesleki yeterlilikleri ve iş emniyetleri açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı; kılavuz kaptanların genel fiziksel, fizyolojik ve kondisyon durumlarının, mesleki yeterlilik ve iş açısından değerlendirilmesi amacıyla bir saha araştırması yapmak, elde edilen sonuçlar ile ilgili literatüre ve meslek çalışanlarına katkı sağlamaktır.
Saha çalışmasına yaş aralığı 36-56 olan 19 sağlıklı kılavuz kaptan ve kaptan adayı gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların boy, vücut ağırlığı, beden kütle indeksi (BKI) gibi fiziksel parametreleri ölçülmüştür. Ayrıca katılımcı grubun iş emniyeti tehlikelerinden biri olan pilot çarmıhı tırmanış hareketi ile ilgili olarak kardiyorespiratuar dayanıklılık durumları araştırılmıştır. Bunun için submaksimal 3 dakika basamak testi (YMCA 3-minute step test) aracılığı ile maksimum oksijen tüketim kapasiteleri (V02maks) değerleri ölçülmüştür. Ölçümler, 2015 yılı içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kılavuz kaptanlara yönelik eğitimler sırasındaki katılımcılar ile yapılmıştır.
Kılavuz kaptanların B.K.İ parametrelerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün BKI değerlendirme tablosuna göre normal aralığın üzerinde olduğu (26,2 kg/ m2), oksijen tüketim kapasitelerinin ise ortalama değerlerin altında kaldığı (32,5ml/kg/ dk.) tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; kılavuz kaptanlık mesleği adaylarının fiziksel ve kondisyonel durumlarının değerlendirilmesi, izlenmesi ve zorunlu durumlarda iyileştirilmesi gerektiği söylenebilir. Bu yönde planlanan ve uygulanan düzenli fiziksel aktivitenin kaza ve sakatlık riskine karşı önemli bir koruyucu etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kılavuz kaptanlık mesleğine seçim kriterlerinin daha multidisipliner bir yönle ele alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kılavuz Kaptan, Korunma, Maksimum Oksijen Tüketimi, Beden Kitle İndeksi

Erkan Günay. Evaluation of The Pyhsical And Pyhsiological Parameters of The Maritime Pilots In Respect of Occupational Qualification And Safety. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 157-163

Corresponding Author: Erkan Günay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale