E-ISSN: 2148-9386
Operational Planning In Ports: A Study On The Present State Of Turkish Ports [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(1): 37-46 | DOI: 10.5505/jems.2015.30074

Operational Planning In Ports: A Study On The Present State Of Turkish Ports

Hakkı Kişi1, Remzi Fışkın1, Emre Uçan1, Cenk Şakar1, Erkan Çakır1, Ali Yasin Kaya1, Tolga Ahmet Gülcan2
1Maritime Faculty, Dokuz Eylul University, İzmir
2Graduate School Of Social Sciences, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to analyze the operational planning process of ports via examining the operational activities implemented by port operators.
METHODS: 6 ports which operate in four different regions (Black Sea, Marmara, Aegean, and Mediterranean) in Turkey were selected with convenience sampling method in order to represent the universe of the study. The data obtained via interview techniques were analyzed by using content analysis as a qualitative research method.
RESULTS: It has been found that the operational plan meetings has been mainly held with participation of port operation managers, chief and foreman, usually at 10: 00 each morning on the basis of all port or berth.
CONCLUSION: According to the results obtained from the research findings, it is revealed that operational planning processes of the ports differ from each other in terms of participators and frequency of meetings, priorities, scope, and concerns.

Keywords: Planning, Operation, Port

Limanlarda Operasyonel Planlama: Türk Limanlarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma

Hakkı Kişi1, Remzi Fışkın1, Emre Uçan1, Cenk Şakar1, Erkan Çakır1, Ali Yasin Kaya1, Tolga Ahmet Gülcan2
1Denizcilik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
2Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, gemilerin limanlara yanaşmadan önce ve yanaştıktan sonra liman tarafından uygulanan operasyonel faaliyetler incelenerek limanların operasyonel planlama süreçlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu çalışma kapsamında evreni temsil etmesi amacıyla kolayda örnekleme metodu ile Türkiye’de 4 farklı bölgede (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz) faaliyet gösteren 6 liman işletmesi seçilmiştir. Mülakat tekniği kullanılarak elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Toplantıların ağırlıklı olarak; liman operasyon müdürleri, şefler ve formenlerin katılımıyla, genellikle her sabah 10: 00’ da ve tüm liman veya rıhtım bazında gerçekleştirildiği bulgusuna ulaşılmıştır.
SONUÇ: Araştırmanın bulgularına dayanarak elde edilen sonuçlara göre liman işletmelerinin operasyonel planlama süreçlerinin; katılımcılar, toplantı sıklığı, öncelikler, kapsam ve göz önünde tutulan hususlar açısından farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Planlama, Operasyon, Liman

Hakkı Kişi, Remzi Fışkın, Emre Uçan, Cenk Şakar, Erkan Çakır, Ali Yasin Kaya, Tolga Ahmet Gülcan. Operational Planning In Ports: A Study On The Present State Of Turkish Ports. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(1): 37-46

Corresponding Author: Remzi Fışkın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale