E-ISSN: 2148-9386
An Explorative Research on the Fatigue Management for Pilots: Turkey’s Perspective [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 31-47 | DOI: 10.5505/jems.2016.36035

An Explorative Research on the Fatigue Management for Pilots: Turkey’s Perspective

Barış Kuleyin1, Volkan Fidan2, Erdem Kan1
1Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Department Of Marine Transportation Engineering, İzmir
2Ege University, urla Maritime Vocational Training School, İzmir

INTRODUCTION: The aim of Pilots is assisting Ship Masters in safe navigation and managements of ships at the particular regions they are in charge of. With a broader definition, pilots, who are well aware about the environmental and natural conditions of the regions they are assigned and thus capable of assisting ship masters to accomplish safe berthing and unberthing, are in charge of preventing probable accidents resulting with damages to life, property and environment. Therefore it is of vital importance for pilots to perceive the elements of situational awareness of the activities they are involved in very well and to not be fatigued neither mentally nor phsically. This research aims to explore the working conditions, social and cultural activities that are most likely to affect the levels of fatique experienced by pilots as well as the measures to be taken.
METHODS: The data collecting instrument for this research has been established by adopting a study carried out by Rhodes and Gil (2002) for Canadian pilots. The overall population of this research has been determined as the Turkish pilots, but no sampling has been applied. The data received form the pilots have been analyzed by using frequency, variance and independent sampling t-test analyses.
RESULTS: The study has revealed the main aspects affecting fatique negatively such as the working hours, overtime working, the tasks causing fatique and the methods used to prevent it.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Taking the findings into consideration, certain proposals, through the Turkey’s perspectives, have been developed. This research is considered to be an important initiation encouraging further steps towards analyzing the fatique management for pilots providing pilotage services in Turkey.

Keywords: Pilot, fatique management, navigational safety.

Kılavuz Kaptanların Yorgunluk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Perspektifi

Barış Kuleyin1, Volkan Fidan2, Erdem Kan1
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, İzmir
2Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Kılavuz kaptanlar, görev yaptıkları bölgelerde sefer yapan gemilerin emniyetli bir şekilde sevk ve idaresinde gemi kaptanlarına yardımcı konumundadırlar. Daha geniş bir ifadeyle, gemilerin yanaşma ve kalkma manevralarına yardımcı, olası deniz kazalarının önüne geçebilecek bilgiye sahip ve çalıştıkları bölgenin çevresel koşullarına hâkim kişiler olarak tanımlanabilen kılavuz kaptanlar, oluşabilecek can, mal ve çevresel kayıpların önüne geçmekle görevlidirler. Bu nedenle kılavuz kaptanların zihnen ve bedenen yorgun olmaması ve içinde bulunduğu tüm faaliyetlerin durumsal farkındalık unsurlarını çok iyi algılaması oldukça önemlidir. Bu çalışmada kılavuz kaptanların yorgunluk seviyelerini etkileyen çalışma şartlarının, sosyal ve kültürel aktivitelerin neler olduğu ve bunlarla nasıl mücadele ettiklerine ilişkin unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada kullanılan veri toplama aracı, Rhodes ve Gil (2002) tarafından Kanadalı kılavuz kaptanlar için yapılmış bir araştırmadan uyarlanarak oluşturulmuştur. Çalışmanın evreni ise, ulaşılabilen Türk kılavuz kaptanlar olarak belirlenmiştir ve örneklem seçimi yapılmamıştır. Kılavuz kaptanlardan elde edilen veriler; frekans, varyans ve bağımsız örneklem t-testi analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırma kapsamında Türkiye’deki kılavuz kaptanların; çalışma saatleri, fazla çalışma süreleri, yorulmalarına neden olan görevler, yorgunlukla mücadele etmek için kullandıkları yöntemlerle yorgunluğun olumsuz etkileri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilerin analiziyle elde edilen araştırma bulguları doğrultusunda, Türkiye perspektifiyle çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de hizmet veren kılavuz kaptanların yorgunluk yönetimlerinin analiz edilmesi açısından önemli bir başlangıç olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kılavuz kaptan, yorgunluk yönetimi, seyir emniyeti.

Barış Kuleyin, Volkan Fidan, Erdem Kan. An Explorative Research on the Fatigue Management for Pilots: Turkey’s Perspective. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 31-47

Corresponding Author: Erdem Kan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale