E-ISSN: 2148-9386
The Effect of Organizational Attitudes and Behaviours on Job Performance in Maritime Transportation Sector Employees [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 79-96 | DOI: 10.5505/jems.2019.48379

The Effect of Organizational Attitudes and Behaviours on Job Performance in Maritime Transportation Sector Employees

Murat YORULMAZ
Yalova University, Yalova Vocational School, Maritime Transportation And Management Program

Human resources, which is one of the fundamental elements in the organization, is among the most effective and important sources that bring the organizations to their goals. Therefore, good management of human resources is a prerequisite for the success of organizations. Therefore, understanding and managing the attitudes and behaviors of employees towards their organizations and businesses is considered an important phenomenon. The aim of this study is to examine the organizational attitudes and behaviors that managers are closely related to examine the effects of job satisfaction and organizational citizenship behaviors on individual work performance in the sample of the seafarerers working in the ferry and sea buses and to find out whether there are any significant differences in the organizational attitudes and behaviors according to the departments of the seafarerers. As a result of the analysis of the data obtained from 726 seafarers, it was determined that job satisfaction and organizational citizenship behavior, which had significant relations between them, had a positive effect on individual job performance and that the organizational citizenship behavior had a partial mediator variable effect in the relationship between job satisfaction and job performance. On the other hand, there were statistically significant differences in terms of organizational citizenship behaviors and job performance between deck, engine and auxiliary servicemen seafarers.

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behaviour, Job Performance, Seafarers, Maritime Management

Deniz Ulaştırma Sektörü Çalışanlarında Örgütsel Tutum ve Davranışların Bireysel İş Performansına Etkisi

Murat YORULMAZ
Yalova Üniversitesi, Yalova MYO, Deniz Ulaştırma Ve İşletme Programı

Örgüt içindeki temel unsurlardan biri olan insan kaynağı, örgütleri amaçlarına ulaştıran en etkili ve önemli kaynaklar arasındadır. Dolayısıyla insan kaynağının iyi yönetilmesi örgütlerin başarısının da ön koşuludur. Bu nedenle de çalışanların örgütlerine ve işlerine yönelik tutum ve davranışlarının anlaşılması ve yönetilmesi önemli bir olgu olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin yakından ilgili olduğu örgütsel tutum ve davranışlardan; iş tatmini ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının, bireysel iş performansına olan etkisini, feribot ve deniz otobüslerinde çalışan gemi adamları örnekleminde incelemek ve gemi adamlarının çalıştıkları bölümlere göre, söz konusu örgütsel tutum ve davranışlarda anlamlı farklılıklar olup olmadığını ortaya çıkartmaktır. Anket yöntemiyle yapılan çalışmada 726 gemi adamından elde edilen verilerin analizi sonucunda, aralarında anlamlı ilişkiler bulunan iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışının, bireysel iş performansını pozitif yönde etkilediği ve iş tatmini ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının kısmi ara değişken etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan güverte, makine ve yardımcı hizmetli sınıfı gemi adamları arasında, örgütsel vatandaşlık davranışları ve iş performansı açısından istatistiksel anlamda anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Performansı, Gemi Adamları, Deniz İşletmeciliği

Murat YORULMAZ. The Effect of Organizational Attitudes and Behaviours on Job Performance in Maritime Transportation Sector Employees. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 79-96

Corresponding Author: Murat YORULMAZ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale