E-ISSN: 2148-9386
Investigation of Burnout Level of Turkish Seafarers: An Application on Fishing Vessel Seafarers [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(4): 334-347 | DOI: 10.5505/jems.2017.59672

Investigation of Burnout Level of Turkish Seafarers: An Application on Fishing Vessel Seafarers

Müge Büber, Ali Cemal Töz
Maritime Faculty Department Of Marine Transportation Engineering Department Of Ship Management, Izmir

The aim of this research is to execute the burnout levels of fishing vessel seafarers employed in Izmir. The sample of the study is the fishing vessel seafarers. In this context, a face-to-face questionnaire method was applied to seafarers of fishing who keep fishing activities in fishermen's shelters in Izmir. In this study, it was observed that fishing vessel seafarers experienced moderate level of emotional exhaustion and depersonalization sub-dimension but felt a high level of personal failure. When the literature review was done, it was observed that there was no research on the determination of the burnout levels of fishing vessel seafarers. When evaluated in this respect, this study is aimed to determine the burnout levels of fishing vessel seafarers and this literature is important in terms of contributing to filling this gap.

Keywords: Izmir, Fishing Vessel Seafarers, Burnout Syndrome

Türk Gemiadamlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Üzerine Bir Uygulama

Müge Büber, Ali Cemal Töz
Deni̇zci̇li̇k Fakültesi̇ Deni̇z Ulaştırma İşletme Mühendi̇sli̇ği̇ Bölümü(i̇ng) Gemi̇ Yöneti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı,i̇zmir

Bu araştırmanın amacı, İzmir bölgesinde istihdam eden balıkçı sınıfı gemi adamlarının tükenmişlik düzeylerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan balıkçı barınaklarındaki balıkçı sınıfı gemi adamları oluşturmaktadır. Bu kapsamda İzmir ilinde balıkçı barınaklarında balıkçılık faaliyetlerini sürdüren balıkçı sınıfı gemi adamlarına yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Bu araştırmada balıkçı sınıfı gemiadamlarının tükenmişlik alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutunda orta düzeyde tükenme yaşadıkları fakat yüksek düzeyde kişisel başarısızlık hissettikleri gözlemlenmiştir. Yapılan yazın taramasında ise balıkçı sınıfı gemiadamlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırmanın olmadığı gözlemlenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde; balıkçı sınıfı gemiadamlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu araştırma literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İzmir, Balıkçı Sınıfı Gemiadamı, Tükenmişlik

Müge Büber, Ali Cemal Töz. Investigation of Burnout Level of Turkish Seafarers: An Application on Fishing Vessel Seafarers. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(4): 334-347

Corresponding Author: Müge Büber, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale