E-ISSN: 2148-9386
How Demographic Factors Affect Job Satisfaction in Shipping Agencies?: A Research Through İzmir-Based Liner Shipping Agencies [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 229-242 | DOI: 10.5505/jems.2018.64326

How Demographic Factors Affect Job Satisfaction in Shipping Agencies?: A Research Through İzmir-Based Liner Shipping Agencies

Esra Baran, Gamze Arabelen
Dokuz Eylul University Maritime Faculty

In the globalization and severe competitive environment, especially service organizations in maritime industry can survive only if they offer better services by their employees. High-performance of employees can lead them to organizational success and improve their competitiveness. So as service providers, the employees’ satisfaction and motivations become more important in service organizations. This paper aims to measure the job satisfaction level of employees in liner ship agencies operating in İzmir. In addition, whether the job satisfaction levels differ according to demographic characteristics is investigated. In order to reach the aim of the research, as a quantitative research method, the survey method has been used. Collected data have been analyzed by SPSS 20.0 and Amos software programs. The research findings have revealed that the less satisfied items are compensation and advancement and the more satisfied items are job security and co-worker items. And also, some differences between demographic characteristics of respondents and their job satisfaction have been observed. This research is thought to have made a contribution to liner shipping sector and the literature related to the subject.

Keywords: Job Satisfaction, Ship Agency, Liner Shipping, Demographic Factors, Quantitative Research

Gemi Acentelerinin İş Tatminini Demografik Faktörler Nasıl Etkiliyor?: İzmir Bazlı Tarifeli Hat Gemi Acenteleri Üzerine Bir Araştırma

Esra Baran, Gamze Arabelen
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Küreselleşme ve ciddi rekabet ortamında, özellikle denizcilik endüstrisindeki hizmet işletmeleri, çalışanlarının daha iyi hizmet sunmaları durumunda hayatta kalabilir. Yüksek performanslı çalışanlar işletmelerin örgütsel başarıya ulaşmalarını sağlayabilir ve rekabet edebilirliklerini artırabilir. Dolayısıyla hizmet sağlayıcılar olarak çalışanların tatminleri ve motivasyonları hizmet işletmelerinde daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışma, İzmir'de faaliyet gösteren tarifeli gemi acentelerinin çalışanlarının iş tatmini seviyelerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, iş tatminlerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için nicel bir araştırma yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 ve Amos yazılım programları ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, katılımcılara göre daha az tatmin olunan değişkenlerin ücret ve terfi olduğunu ve daha fazla tatmin olunan değişkenlerin iş güvenliği ve çalışma arkadaşları olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, katılımcıların demografik özellikleriyle iş tatminleri arasında bazı farklılıklar gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, bu araştırma tarifeli gemi acenteleri sektörüne ve ilgili yazına katkı sunmaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Gemi Acenteciliği, Tarifeli Hat Taşımacılığı, Demografik Faktörler, Nicel Araştırma

Esra Baran, Gamze Arabelen. How Demographic Factors Affect Job Satisfaction in Shipping Agencies?: A Research Through İzmir-Based Liner Shipping Agencies. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 229-242

Corresponding Author: Esra Baran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale