E-ISSN: 2148-9386
Ballast Water Treatment System Integration and Life Cycle Cost Analysis for Dry Bulk Carrier [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(3): 196-211 | DOI: 10.5505/jems.2019.69672

Ballast Water Treatment System Integration and Life Cycle Cost Analysis for Dry Bulk Carrier

Mesut Tokuş
Yildiz Technical University, Naval Architecture And Maritime Faculty, Istanbul, Turkey

The ships use ballast water system in order to maintain their stability according to load conditions. Ballast water that is taken to ships’ ballast tank contains various organism. These organisms may become invasive species when they have the chance to reproduce in the new ecosystem they are going to. These harmful organisms affect the ecology, economy and human health in regions where they go. For this reason, international organizations have been set standards and criteria related to ballast water management. IMO (International Maritime Organization) has D1 and D2 standarts related to ballas water trematment received in the International Convention for the Control and Management of Ship’ Ballast Water and Sediments.
According to the criteria taken by IMO, ballast water treatment systems have been examined under three main topics; mechanical, physical and chemical. Selection criteria have been established in agreement with the methods examined and ballast water treatment system has been selected for a sample dry cargo vessel with respect to these criteria. The integration of the selected UV + filtering system to the sample dry bulk carrier has been carried out. Besides, life cycle cost elements have been determined for the UV + filtering ballast water treatment system, cost structure has been formed and cost analysis has been carried out. The risks and uncertainties related with the life cycle costs of the product have been defined. The approximate cost of the system was found as €400.000 and when cost breakdown was analyzed the biggest cost was found as the investment cost.

Keywords: Balast water, balast water treatment, UV + filtration, life cycle cost analysis

Kuru Yük Gemisi Balast Suyu Arıtma Sistemi Entegrasyonu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi

Mesut Tokuş
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Denizcik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Gemiler yük durumlarına göre stabilitelerini korumak için balast suyu sistemlerini kullanırlar. Gemilerin balast tanklarına alınan balast suları çeşitli organizmalar barındırır ve bu organizmalar gittikleri yeni ekosistemde çoğalma şansı bulduklarında istilacı tür haline gelebilirler. Bu zararlı organizmalar gittikleri bölgelerde ekolojiyi, ekonomiyi ve insan sağlığını etkilemektedir. Bu sebepten dolayı uluslararası kuruluşlar balast suyu yönetimi ile ilgili standartlar ve kriterler oluşturmuştur. IMO (International Maritime Organization)’nun Gemi Balast Suları ve Sediment Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi’nde almış olduğu balast suyu arıtımı ile ilgili D1 ve D2 standartları bulunmaktadır.
IMO’nun getirmiş olduğu kriterlere göre geliştirilen balast suyu arıtma yöntemleri mekanik, fiziksel ve kimyasal olmak üzere üç ana başlıkta incelenmiş, seçim kriterleri oluşturulmuş ve bu kriterlere göre örnek kuru yük gemisine balast suyu arıtma sistemi seçilmiştir. Seçilmiş olan UV+filtreleme sisteminin, örnek kuru yük gemisine entegrasyon çalışması yapılmıştır. Ürünün yaşam döngüsü maliyetleriyle ilgili risk ve belirsizlikler tanımlanmış, yaşam döngüsü maliyet unsurları belirlenmiş ve maliyet analizi yapılmıştır. Sistemin yaklaşık maliyeti 400.000 € olarak bulunmuş olup, maliyet kırılımı incelendiğinde en büyük maliyetin yatırım maliyeti olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Balast suyu, balast suyu arıtımı, UV+filtreleme, yaşam döngüsü maliyet analizi

Mesut Tokuş. Ballast Water Treatment System Integration and Life Cycle Cost Analysis for Dry Bulk Carrier. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(3): 196-211

Corresponding Author: Mesut Tokuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale