E-ISSN: 2148-9386
Assessment of alternative fuels from the aspect of shipboard safety [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 199-214 | DOI: 10.5505/jems.2018.71676

Assessment of alternative fuels from the aspect of shipboard safety

Burak Zincir, Cengiz Deniz
Marine Engineering Department, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Global regulations about shipboard emissions become stricter day by day. There are various ways to reduce shipboard emissions, and using alternative fuels on main engine and auxiliary engines is one of these ways. The alternative fuels can have different physicochemical properties than conventional fuels, which needs special procedures and safety precautions while using onboard. Safety is important term for sustainable shipping. This study aimed to determine the safety ranking of the trend alternative fuels and possible ones in the future. A safety evaluation method was formed to assess fourteen alternative fuels by considering handling, storage and crew health. Flashpoint, auto-ignition, explosion limits, flame speed, density, and exposure limit are criteria for the safety evaluation. Analytic Hierarchy Process was used while finding the weighing of the alternative fuels at these criteria. Scale of relative importance was used to find the pair-wise comparison of the fuels. The criteria weighing were determined by taking expert opinions. Seven experts gave points to the criteria at the asked questionnaire. The questionairre was about; which fuel property is more important at the storage, handling, and operation with the fuels. According to the final safety assessment results, liquefied petroleum gas had the highest weighing of 0,130. Ethanol and ammonia followed it with 0,120 and 0,116, respectively. Liquefied natural gas and methanol, as trend alternative fuels with liquefied natural gas for shipping industry, got 0,084 and 0,053, respectively.

Keywords: Alternative fuels, Shipboard safety, Safety assessment

Alternatif yakıtların gemi emniyeti açısından değerlendirilmesi

Burak Zincir, Cengiz Deniz
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Gemi kaynaklı emisyonları ilgilendiren uluslar arası denizcilik sözleşmeleri gün geçtikçe katılaşmaktadır. Gemi kaynaklı emisyonları azaltmaya yönelik çeşitli yöntemler bulunmaktadır ve alternatif yakıt kullanımı da bunlardan biridir. Alternatif yakıtların, gemilerde kullanılan konvansiyonel yakıtlardan farklı fiziko-kimyasal özellikleri olabilir. Bu farklı özellikler, gemi üzerinde özel prosedürler ve emniyet tedbirleri alınmasını gerektirebilir. Emniyet, sürdürülebilir deniz ticareti için önemli bir kavramdır. Bu çalışma günümüzde revaçta olan alternatif yakıtların ve ileride kullanılabilecek olanların emniyet puanını belirlemeyi amaçlamaktadır. Emniyet değerlendirme yöntemi oluşturularak, seçilen 14 alternatif yakıt, depolama, elleçleme ve mürettebat sağlığı temel alınarak değerlendirilmiştir. Emniyet değerlendirmesinde kullanılan değerlendirme kriterleri, parlama noktası, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, patlama limitleri, alev hızı, yoğunluk ve etkileme derecesidir. Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak bu değerlendirme yapılmıştır. Nispi önem derecesi puanları kullanılarak yakıtların çiftsel karşılaştırması yapılmıştır. Kriterlerin ağırlıkları da yedi ekspere sorulan anket sonucunda görüşleri alınarak belirlenmiştir. Anket, hangi yakıt özelliğinin, yakıtların depolanması, elleçlenmesi ve operasyonunda daha önemli olduğunu sormaktadır. Çalışma sonuçlarına göre sıvılaştırılmış petrol gazı 0,130 ile en yüksek emniyet puanını almıştır. Etanol ve amonyak, 0,120 ve 0,116 ile takip etmiştir. Günümüzün revaçta alternatif yakılarından sıvılaştırılmış doğalgaz ve metanol, 0,084 ve 0,053 emniyet puanı almıştır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif yakıtlar, Gemi emniyeti, Emniyet değerlendirmesi

Burak Zincir, Cengiz Deniz. Assessment of alternative fuels from the aspect of shipboard safety. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 199-214

Corresponding Author: Burak Zincir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale