E-ISSN: 2148-9386
New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(3): 191-204 | DOI: 10.5505/jems.2016.80299

New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey

Cemile Solak Fışkın, Ersin Fırat Akgül, Durmuş Ali Deveci
Department of Maritime Business Administration, Dokuz Eylül University Maritime Faculty, Izmir, Turkey

Objective: Intermodal transportation, which combines the advantages of each transport mode and increases the overall efficiency of transport, has been promoted worldwide as well as in Turkey since it is considered as economic, social and environmental friendly transportation service. Increasing interest on intermodal transport both by the shippers and carriers has led logistics service providers and transport operators to develop new intermodal transport services. When the service literature is analyzed, it is found that there are a few studies on the New Service Development (NSD) of specific service industries. However, it is observed that there is a gap in new intermodal service development. That’s why this study aims to explore the stages and determine the common stages in NSD process of intermodal transport.
Method: In order to reach this aim, intermodal transport operators and service providers offering intermodal transport services in Turkey are investigated by case study method. This study is the preliminary step for NSD processes in intermodal transport for the current literature.
Results: According to the findings, the issues of the human resources have not been paid enough attention during the NSD process.
Conclusion: It is concluded that intermodal transport requires more detailed and industry-specific NSD models compared with the other service industries.

Keywords: Intermodal transport, new service development, service industry, Turkey

Modlararası Taşımacılıkta Yeni Hizmet Geliştirme Süreci: Türkiye Örneği

Cemile Solak Fışkın, Ersin Fırat Akgül, Durmuş Ali Deveci
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, İzmir

Amaç: Her bir taşıma moduna ait avantajları bir arada sunan ve taşımacılıktaki ortalama etkinliğin arttırılmasını sağlayan modlararası taşımacılık; ekonomik, sosyal ve çevre dostu taşıma şekli olarak algılanmasından dolayı Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde teşvik edilmektedir. Modlararası taşımacılığa yönelik olarak taşıtan ve taşıyanların artan ilgisi, lojistik hizmet sağlayıcıları ve taşıma operatörlerini yeni hizmet geliştirmeye yöneltmektedir. Hizmet sektörüne yönelik literatür incelendiğinde, yeni hizmet geliştirme konusunda az sayıda ve belirli sektörlere yönelik çalışmaların olduğu saptanmıştır. Fakat, yeni modlararası taşımacılık hizmeti geliştirme üzerine ise bir boşluk olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, bu çalışmada modlararası taşımacılıkta yeni hizmet geliştirme aşamalarının araştırılması ve bu kapsamda uygulanan ortak aşamaların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma kapsamında belirlenen amaca ulaşmak için, Türkiye’de modlararası taşımacılık hizmeti sunan modlararası ulaştırma operatörleri ve hizmet sağlayıcıları, vaka analizi yaklaşımı ile incelenmiştir. Mevcut literatür dikkate alındığında bu çalışma, modlararası taşımacılıkta yeni hizmet geliştirilmesine yönelik ön çalışma niteliğindedir.
Bulgular: Elde edilen bulgular dikkate alındığında, insan kaynakları konusunun yeni hizmet geliştirme aşamalarında yeterince dikkate alınmadığı saptanmıştır.
Sonuç: Modlararası taşımacılıkta, diğer sektörler ile kıyaslandığında daha ayrıntılı ve sektöre özel yeni hizmet geliştirme modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Modlararası taşımacılık, yeni hizmet geliştirme, hizmet sektörü, Türkiye

Cemile Solak Fışkın, Ersin Fırat Akgül, Durmuş Ali Deveci. New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(3): 191-204

Corresponding Author: Ersin Fırat Akgül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale