E-ISSN: 2148-9386
The Place and Importance Of Yacht Tourism In The Tourism Sector [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 243-254 | DOI: 10.5505/jems.2018.83702

The Place and Importance Of Yacht Tourism In The Tourism Sector

Engin Aydoğan1, Muhsin Kadıoğlu2
1Department Of Maritime Transportation Engineering, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey
2Department Of Maritime Faculty, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Along with coastal tourism, Turkey has various touristic opportunities including alternative tourism. When we consider the versatality of tourism types, apart from focusing on a specific tourism genre, there is an emergent need for development of tourism corridors consisting of more than one genre while planning tourism investments. This study probes into touristic and yachtsmen profiles and seeks to analyse whether the two sectors have anything in common. Such an analysis aims at making references to the extent countries should take into account the general tourism priorities in such fields as yachtsmanship and marina management. Within the scope of the study Turkey’s tourism and yachtsmanship sectors have been scruntinized respectively. In this context the dispersion diagram pertaining to the number of tourists visiting Turkey as well as the number of yachts between the years 1990-2015, according to statistics obtained from Ministry of Tourism and Culture, has been drawn and a positive corelation between the two has obtained. Next, corelation analysis has been conducted of the two data sets and the anaysis has revealed a mid or high positive corelation.

Keywords: Tourism, tourism corridors, yachting, yachtsmen, corelation analysis

Yat Turizminin Turizm Sektörü İçerisindeki Yeri ve Önemi

Engin Aydoğan1, Muhsin Kadıoğlu2
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul

Türkiye kıyı turizmi yanı sıra, alternatif turizm gibi turizm türleri açısından da çeşitli imkanlara sahiptir. Turizm türlerinin çeşitliliği göz önüne alındığında turizm yatırım planlamalarında tek bir turizm türü yerine birden fazla turizm çeşidini içeren turizm koridorları oluşturulmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin turist portföyü ile yatçı portföyü incelenmiş ve bu iki sektörün paralellik gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Böyle bir analiz ile yatçılık ve marinacılık alanlarında yapılacak yatırımlarda ülkelerin genel turizm önceliklerinin ne oranda dikkate alınması gerektiği hususunda fikir oluşturması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, turizm koridorları, yatçılık, yatçı, korelasyon analizi

Engin Aydoğan, Muhsin Kadıoğlu. The Place and Importance Of Yacht Tourism In The Tourism Sector. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 243-254

Corresponding Author: Engin Aydoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale