E-ISSN: 2148-9386
Efficiency Analysis of Mediterranean Container Ports [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 129-140 | DOI: 10.5505/jems.2018.86648

Efficiency Analysis of Mediterranean Container Ports

Veysel Gökçek, Yunus Emre Şenol
Istanbul Technical University, Maritime Faculty, Maritime Transportation Engineering Department, İstanbul, Turkey

The purpose of this paper is to evaluate the technical efficiency (productivity) of Mediterranean container ports by employing the data envelopment analysis (DEA) approach. In recent years, maritime transportation volume has been increasing with the trend of trade globalization. This tendency has positive effects on container cargo flows. Accordingly, container terminals have incessant expansions to meet this growing demand. However, before making an investment in the terminal area or handling equipment, efficiency evaluation is required to reveal optimal throughput with the present resources. As the Mediterranean Basin is an important region for container transportation, there should be studies on the efficiency of container terminals in this region. In this study, relative efficiency analysis is conducted for Mediterranean container ports which are on the list of world busiest container ports based on the year 2016 data. The findings show that subjected container terminals can increase their output by 1,47 times without expanding their inputs. Efficiency is slightly increasing from eastern through the western part of this region.

Keywords: Mediterranean Region, container ports, port efficiency, data envelopment analysis

Akdeniz Konteyner Limanlarının Verimlilik Analizi

Veysel Gökçek, Yunus Emre Şenol
İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma Mühendisliği ABD, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, veri zarflama metodu kullanarak, Akdeniz konteyner limanlarının teknik verimliliklerini (üretkenlik) değerlendirmektir. Son yıllarda, ticaretin küreselleşme eğilimi ile birlikte deniz taşımacılığı hacmi artmaktadır. Bu eğilim konteyner kargo akışını da olumlu yönde etkilemektedir. Buna bağlı olarak büyüyen talebi karşılamak için konteyner terminalleri aralıksız genişlemektedir. Fakat terminal alanına veya elleçleme ekipmanına yatırım yapmadan önce, mevcut kaynaklarla optimum üretim miktarını ortaya çıkarmak için verimlilik analizi gereklidir. Akdeniz Körfezi konteyner taşımacılığı için önemli bir bölge olduğundan, bu bölge için konteyner terminallerinin etkinliği konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada, 2016 yılı verilerine göre dünyanın en yoğun konteyner limanları listesinde bulunan Akdeniz konteyner limanları için göreceli verimlilik analizi yapılmıştır. Bulgular gösteriyor ki, çalışmaya dahil edilen konteyner terminalleri girdilerini genişletmeden çıktılarını 1,47 kat artırabilir. Ayrıca verimlilik bu bölgenin doğusundan batı bölümüne doğru biraz artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, konteyner limanları, liman verimliliği, veri zarflama analizi

Veysel Gökçek, Yunus Emre Şenol. Efficiency Analysis of Mediterranean Container Ports. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 129-140

Corresponding Author: Veysel Gökçek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale