E-ISSN: 2148-9386
Evaluation of Health and Safety Conditions for Seafarers: An Example in DEU Maritime Faculty [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 47-60

Evaluation of Health and Safety Conditions for Seafarers: An Example in DEU Maritime Faculty

Barış Kuleyin, Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz
Department of Maritime Transportation Management Engineering, Dokuz Eylul University, Izmir/Turkey

It is a well-known fact that around %90 of the world trade is carried out through
sea ways in which about 30000 ships are involved. On board ships, one of the basic
components of seaborne trade, 1.187.000 seaman (mariners) from diverse nationalities
are employed. In other words, over one million seamen devote their efforts to support
the welfare of the rest of the world population. This devotion, and thus the crucial
importance of mariners, is verified in an expression running as “if there were no such
devotion from mariners, half of the world population would starve of hunger and the
other half of the world starve of getting frozen.”
Seamanship has a distinctive place in vocations. It has a labor intensive profession
which requires utmost attention in terms of safety. Even a little ignorance, neglect or
carelessness in this profession is likely to bring about serious accidents and damages
most of which might result in deadly events. The purpose of this research is to evaluate
the experiences and problems encountered on board ships by the students from DEU
Maritime Faculty. The research also aims to provide the prospective cadets with a
guideline which could be made use of concerning safety issues. The data collected from
the “Safety and Wound Information Form” will be analyzed through SPSS20 program.

Keywords: Mariners / Seaman, safety perception, working conditions

Gemiadamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi: DEÜ Denizcilik Fakültesi Örneği

Barış Kuleyin, Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Dünya ticaretinin % 90’lık kısmı denizyolu ticaretiyle gerçekleştirilmekte olup yaklaşık
50.000 gemi bu amaca hizmet etmektedir. Denizyolu ticaretinin lokomotifi olan
gemilerde farklı milliyette 1.187.000 gemi adamı çalışmaktadır. Diğer bir deyişle bir
milyondan fazla gemi adamı, dünya nüfusunun kalan kısmının yararı için çalışmaktadır.
Denizcilerin ve sektörün önemi “Denizcilik olmadan dünya nüfusunun yarısı açlıktan
yarısı da soğuktan yok olur.” ifadesi ile belirtilmektedir. Denizcilik mesleği, diğer
mesleklere göre önemli farklılıklara sahiptir. Gemi adamlığı ve denizcilik mesleği
emek yoğun bir yapıya sahip olduğundan emniyet açısından azami ölçüde dikkat
isteyen bir meslektir. Çalışma esnasında yaşanacak küçük bir dikkatsizlik bile ciddi
yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilir. Bu çalışmayla, Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin gemilerde emniyet kapsamında yaşadıkları
problemlerin değerlendirilmesi amaçlanmış olup aynı zamanda açık deniz stajına
gidecek öğrencilere gemilerde emniyet hakkında bir rehber kaynak oluşturulması
amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan “Emniyet ve Yaralanma Bilgi Formu” verileri SPSS
20 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemiadamı, emniyet algısı, çalışma koşulları

Barış Kuleyin, Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz. Evaluation of Health and Safety Conditions for Seafarers: An Example in DEU Maritime Faculty. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 47-60

Corresponding Author: Barış Kuleyin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale