E-ISSN: 2148-9386
Investigation of Cylinder Pressure Variation Using Stochastic Reactor Model in A Biodiesel Pilot Injection Diesel Engine Operated with Natural Gas [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 5-17 | DOI: 10.5505/jems.2017.88942

Investigation of Cylinder Pressure Variation Using Stochastic Reactor Model in A Biodiesel Pilot Injection Diesel Engine Operated with Natural Gas

Enes Fatih Pehlivan1, İsmail Altın2
1Ordu University, Faculty of Marine Sciences, Dept. of Naval Architecture and Marine Engineering
2Karadeniz Technical University, Faculty of Marine Sciences, Dept. of Naval Architecture and Marine Engineering

In maritime sector one of the studies made in order to produce ship engines which consider economic and ecologic properties of energy is dual fuel engines. In dual fuel engines, gas fuel-air mixture is ignited with pilot fuel in the combustion chamber. These engines are mostly produced by transforming diesel engines. Combustion characteristics typically include cylinder pressure, heat release rate and ignition delay. These characteristics are acquired through experimental measurements and theoretical approaches. One of the theoretical approaches used is zero dimentional Stochastic Reactor Model. This approach analyzes compression, combustion and expansion processes using probability density function. An engine simulation software based on this approach has been developed and operates by using detailed and reduced chemical kinetic mechanisms of fuels. In this study, the dual fuel engine operated with biodiesel as a pilot fuel and natural gas as a gas fuel was simulated in two optimum pilot injection parameters and different stochastic particle numbers. It has drawn on the study performed on this engine to show the validity of the model. In the most proper pilot injection parameters, it was observed that simulation and experimental pressure values are compatible with each other in specific error rates.

Keywords: Marine Engines, Stochastic Reactor Model, Biodiesel Pilot Injection Diesel Engine operated with Natural Gas, Probability Density Function

Biyodizel Pilot Püskürtmeli Doğalgaz Yakıtıyla Çalışan Bir Dizel Motorda Silindir Basıncı Değişiminin Stokastik Reaktör Model Kullanılarak İncelenmesi

Enes Fatih Pehlivan1, İsmail Altın2
1Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.Böl.
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.Böl.

Denizcilik sektöründe enerjinin ekonomik ve ekolojik özelliklerini dikkate alan gemi makinelerinin üretilmesi için yapılan çalışmalardan birisi de çift yakıtlı motorlardır. Çift yakıtlı motorlarda, yanma odasındaki gaz yakıt-hava karışımı pilot yakıtla tutuşturulur. Bu motorlar çoğunlukla dizel motorların dönüştürülmesiyle üretilirler. Yanma karakteristikleri; genellikle basınç, ısı salınım oranı ve tutuşma gecikmesini kapsamaktadır. Bu karakteristikler, deneysel ölçümlerle ve teorik yaklaşımlarla elde edilmektedir. Kullanılan teorik yaklaşımlardan birisi de 0-boyutlu Stokastik Reaktör Model yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, olasılık yoğunluk fonksiyonuyla sıkıştırma, yanma ve genişleme işlemlerini analiz eder. Bu yaklaşıma dayalı bir motor simülasyon yazılımı geliştirilmiştir ve yakıtların detaylı ve indirgenmiş kimyasal kinetik mekanizmalarıyla çalışmaktadır. Bu çalışmada, biyodizel pilot yakıtı ve doğalgaz gaz yakıtıyla çalışan çift yakıtlı motor en uygun iki pilot püskürtme parametresi ve farklı stokastik parçacık sayılarında simüle edilmiştir. Modelin geçerliliğini göstermek için bu motor üzerinde yapılan çalışmadan yararlanılmıştır. En uygun pilot püskürtme parametrelerinde simülasyon ve deneysel basınç değerlerinin belirli hata oranlarında uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi Makineleri, Biyodizel Pilot Püskürtmeli Doğalgaz Yakıtıyla Çalışan Dizel Motorlar, Stokastik Reaktör Model, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

Enes Fatih Pehlivan, İsmail Altın. Investigation of Cylinder Pressure Variation Using Stochastic Reactor Model in A Biodiesel Pilot Injection Diesel Engine Operated with Natural Gas. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 5-17

Corresponding Author: İsmail Altın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale