E-ISSN: 2148-9386
A Study on Peception of Seafarers on Private Maritime Security Companies: Perspective of Turkey [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 39-58 | DOI: 10.5505/jems.2017.92905

A Study on Peception of Seafarers on Private Maritime Security Companies: Perspective of Turkey

Taha Talip Türkistanlı, Barış Kuleyin
Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, Marine Transportation Engineering, İzmir, Turkey

Maritime piracy, as an asymmetric threat, has caught the whole maritime industry off guard. As anti-piracy measures failed to meet the maritime industry’s desired security requirements, private maritime security companies has risen as a new phenomenon. Noting the mentioned developments, a descriptive and partially exploratory research conducted with the purpose of defining the use of privately contracted armed security personnel and discovering the perceptions of Turkish seafarers on this case. Main factors regarding the use of private maritime security companies identified with the literature review. A data collection instrument (questionnaire) constructed and research data gathered by conducting a field research. Data gathered from the Turkish seafarers (n=125) analyzed by various statistical methods such as t-test and frequency analysis. In conculusion, it has been determined that the seafarers think that the privately contracted armed security personnel is an additional measure and will not escalate the violence onboard. It is also noted that there are serious perception differences of seafarers who worked with privately armed security personnel and those who didn't.

Keywords: Private maritime security companies, privately contracted armed security personnel, sefarers, maritime piracy

Gemiadamlarının Özel Deniz Güvenlik Şirketi Algıları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Perspektifi

Taha Talip Türkistanlı, Barış Kuleyin
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Son yıllarda asimetrik bir tehdit olarak gündeme gelen deniz haydutluğu denizcilik sektörünü bir anlamda hazırlıksız yakalamıştır. Deniz haydutluğuna karşı alınan önlemlerin sektör tarafından aranan güvenlik ihtiyacını karşılayamaması, yeni bir olgu olarak, özel deniz güvenlik şirketlerini öne çıkarmıştır. Bu bilgiler ışığında, deniz haydutluğuna karşı gemilerde silahlı özel gemi güvenlik personeli bulundurulması ve Türk gemiadamlarının bu konuya bakış açısının tespit edilmesi amacıyla, tanımlayıcı ve kısmen de keşifsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Öncelikle özel deniz güvenlik şirketleri konusunda gerçekleştirilen literatür taramasıyla özel deniz güvenlik şirketi kullanımındaki faktörler tespit edilmiştir. Belirlenen faktörler doğrultusunda bir veri toplama aracı (anket) geliştirilmiş ve saha araştırmasıyla hipotez testlerinde kullanılacak verilere ulaşılmıştır. Türk gemiadamlarına (n=125) ait bu veriler, t-testi ve frekans analizi gibi çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Sonuç olarak gemiadamlarının silahlı özel gemi güvenlik personelini ilave bir önlem olarak gördüğü, bu personelin gemilerde bulunmasının şiddeti arttırmayacağını düşündüğü saptanmıştır. Ayrıca silahlı özel gemi güvenlik personeli ile aynı gemide bulunan ve bulunmayan gemiadamlarının bu personele bakışında ciddi farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel deniz güvenlik şirketleri, silahlı özel gemi güvenlik personeli, gemiadamları, denizhaydutluğu

Taha Talip Türkistanlı, Barış Kuleyin. A Study on Peception of Seafarers on Private Maritime Security Companies: Perspective of Turkey. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 39-58

Corresponding Author: Taha Talip Türkistanlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale