E-ISSN: 2148-9386
Social Media Usage Patterns of Turkish Maritime Businesses: A study on Facebook [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 165-177 | DOI: 10.5505/jems.2019.18189

Social Media Usage Patterns of Turkish Maritime Businesses: A study on Facebook

Fatma Ozge Baruonu Latif, Özlem Sanrı
Department Of International Trade And Business, Dogus University, Istanbul, Turkey

Social media has been widely used by businesses nowadays. Although in B2B industry, social media marketing isn’t grown up as fast as it was in B2C market, many businesses begun to develop social media strategies and reach to new and existing corporate customers via social media recently. In this study, the main purpose is to examine social media usage patterns of Turkish maritime transportation companies through Facebook. In order to identify the social media usage habits of Turkish maritime transportation companies an exploratory study was conducted. In the period between January-November 2018, the maritime companies existing in Facebook are analyzed with a content analysis in terms of contents of the posts and stakeholder engagement levels. The findings show that posts on corporate image and special days are highly reshared and taken positive reactions by followers. At the end of the study, suggestions for practitioners and direction for further studies are presented.

Keywords: Maritime Business, Facebook, Social Media, Engagement, Stakeholder Approach

Denizcilik İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanım Modelleri: Facebook Üzerine Bir Çalışma

Fatma Ozge Baruonu Latif, Özlem Sanrı
Doğuş Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, İstanbul

Günümüzde işletmeler tarafından sosyal medya yoğun olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar B2B pazarında sosyal medya pazarlaması B2C pazarına göre daha hızlı büyümese de, çoğu işletme son günlerde sosyal medya stratejilerini geliştirmeye ve yeni ve mevcut kurumsal müşterilerine sosyal medya ile ulaşmaya başlamıştır. Bu çalışma Türkiye’de yer alan denizcilik işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerini Facebook üzerinden incelemeyi amaçlamıştır. Türk deniz taşımacılığı şirketlerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirlemek amacıyla keşifsel bir araştırma yapılmıştır. Ocak-Kasım 2018 dönemleri içerisinde Facebook hesabı olan denizcilik işletmeleri, gönderilerinin içerikleri ve paydaş katılımı seviyeleri açısından içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular, kurumsal imaj ve özel günler gönderilerinin yüksek oranda yeniden paylaşıldığını ve takipçiler tarafından bu gönderilere olumlu tepkiler verildiğini göstermektedir. Çalışmanın sonucunda, uzmanlara yönelik önerilere ve ileriki çalışmalar için yönlendirmelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Denizcilik İşletmeleri, Facebook, Sosyal Medya Etkileşimi, Paydaş Yaklaşımı

Fatma Ozge Baruonu Latif, Özlem Sanrı. Social Media Usage Patterns of Turkish Maritime Businesses: A study on Facebook. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 165-177

Corresponding Author: Özlem Sanrı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale