E-ISSN: 2148-9386
A Comparison Of Third Party And FullL In-House Management Based On Shipping Performance Indexes In Turkish Coaster Management [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 65-77 | DOI: 10.5505/jems.2019.32154

A Comparison Of Third Party And FullL In-House Management Based On Shipping Performance Indexes In Turkish Coaster Management

Mehmet Keleş1, Serdar KUM2
1Sinop University
2Istanbul Technical University

The trade with its contribution to Turkish maritime industry, named as coaster transportation, operated by near coastal voyages by means of low-tonnaged ships (1000-12000 DWT), has been both the backbone of Turkish maritime industry and the first step in owning bigger sized ships which is an upper level in the industry. Third party ship management is a service which has been used more often recently by all types and scales of companies to take competitive advantage in steadily changing and improving maritime industry. This study has been held by correlational research method which is a survey research model, for the purpose of identifying if there is a statistically significant difference between the ships fully managed by third party ship management companies and fully in-house managed ships by using BIMCO’s Key Performance Indicator Standards V3.0. One way Anova (one way variation test) is used in analysing and evaluating the SPI values to to find out if there is a statistically significant difference among companies. At the end of the study, it is found that there is a statistically significant difference between the performances of two different ways managed ships.

Keywords: Ship Management, third party ship management, coaster, coaster transportation, Key Performance Indicators

Türk Koster İşletmeciliğinde “Üçüncü Taraf” ve “Tam Kurum İçi” Yönetimler arası Gemicilik Performans Endekslerine Dayalı Karşılaştırma

Mehmet Keleş1, Serdar KUM2
1Sinop Üniversitesi
2İstanbul Teknik Üniversitesi

Koster taşımacılığı olarak tanımlanan yakın kıyısal sefer yapan küçük tonajlardaki gemiler ile (1000-12000 DWT arası) yapılan ticaret yıllar boyu Türk denizcilik sektörüne katkıları ile hem ülke deniz ticaretinin en önemli unsuru hem de bir üst seviye olan, daha büyük tonajlı gemi sahibi olma yolunda atılan ilk adımı oluşturmuştur. Üçüncü taraf gemi yönetimi ise sürekli değişen ve gelişen denizcilik sektöründe rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için her tipten, çeşitli ölçeklerde şirketler tarafından son yıllarda kullanımı giderek artan bir hizmet türüdür. Bu çalışma; BIMCO’nun Gemicilik KPI Standartları V3.0 kullanılarak, yönetiminde dış kaynak kullanılan koster gemileri ile yönetim işini kurum içi örgütlenme yoluyla kendileri üstlenen gemi sahiplerinin, yönetimi altında bulunan gemilerin sergiledikleri performanslar arasında anlamlı bir fark bulunup-bulunmadığının belirlenmesi amacıyla tarama modeli şekli olan ilişkisel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilebilen SPI değerlerinin çözüm ve yorumlanmasında; gemilerin performansları arasında fark olup-olmadığını tespit etmek için One Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda iki farklı yönetim şekliyle yönetilen gemilerin performansları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi Yönetimi, üçüncü taraf gemi yönetimi, koster, koster taşımacılığı, Anahtar Performans Göstergeleri

Mehmet Keleş, Serdar KUM. A Comparison Of Third Party And FullL In-House Management Based On Shipping Performance Indexes In Turkish Coaster Management. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 65-77

Corresponding Author: Serdar KUM, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale