E-ISSN: 2148-9386
Analysis from Statistical Perspective of Deficiencies Originated From the Bridge Causing Ship Accidents [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 41-46

Analysis from Statistical Perspective of Deficiencies Originated From the Bridge Causing Ship Accidents

Tuba Keçeci, Özcan Arslan
Department of Maritime Transportation Management Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul

One of the most important issues in maritime industry is to prevent future marine
accidents by aiming minimisation of damage to people, property and environment.
Investigation of marine accidents and determination of factors affecting safety on
board constitute the most important step in achieving this goal. In order to manage
safe operation of ships, vessels’ compliance with international standards is continuously
monitored by Flag State and Port State Authorities. In addition to these controls, tanker
companies are subject to audit by oil and chemical industries. In this study, Turkish
tanker companies’ SIRE (Ship Inspection Report Programme) and CDI (Chemical
Distribution Institute) inspection results are examined, deficiencies and their root
causes are investigated. As one of the most frequent errors, bridge related deficiencies
are presented statistically and the root causes contributing these deficiencies are
discussed.

Keywords: Safety, ship accident, inspection, root cause analysis

Gemi Kazalarına Neden Olan Köprü Üstü Kaynaklı Eksikliklerin İstatistiksel Açıdan İncelemesi

Tuba Keçeci, Özcan Arslan
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, İTÜ Denizcilik Fakültesi, İstanbul

Denizcilik sektörü için en önemli konulardan biri, insana, çevreye ve eşyaya
gelebilecek zararların en aza indirilmesi amaçlanarak, ileride meydana gelecek
kazaların önlenmesine çalışılmasıdır. Deniz kazalarının incelenmesi ve gemide
emniyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bu amaca ulaşmada en önemli adımı
oluşturmaktadır. Gemilerin emniyetli şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için, gemilerin
uluslararası standartlara uygunluğu sürekli olarak bayrak devleti ve liman devleti
yetkililerince denetlenmektedir. Tanker şirketleri bu denetimlere ek olarak, yük taşıtan
petrol ve kimyasal endüstrisi tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada,
Türk tanker şirketlerinin SIRE (Ship Inspection Report Programme) ve CDI (Chemical
Distribution Institute) kapsamında gerçekleştirilen denetim sonuçları incelenerek,
bulunan eksikliklerin ve bunlara ait kök sebeplerin araştırılmasına çalışılmıştır. En sık
görülen hatalardan biri olan köprü üstü kaynaklı eksiklikler istatistiksel olarak ortaya
konularak, bu hataların oluşmasında rol oynayan kök sebepler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emniyet, gemi kazası, denetim, kök sebep analizi

Tuba Keçeci, Özcan Arslan. Analysis from Statistical Perspective of Deficiencies Originated From the Bridge Causing Ship Accidents. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 41-46

Corresponding Author: Tuba Keçeci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale