E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 3 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Turkish Republic of Northern Cyprus Vessel Traffic Services (TRNC-VTS) [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 175-187 | DOI: 10.5505/jems.2016.66376

Turkish Republic of Northern Cyprus Vessel Traffic Services (TRNC-VTS)

Serdar Kum1, Mehmet Emin Debeş2
1Maritime Faculty, Istanbul Technical University
2Maritime Faculty, Kyrenia University

The first Vessel Traffic Service (VTS) started in 1949 in the Liverpool Port (UK) and it continued in Netherlands in 1956. In Turkey, planning and management of the marine traffic by using the waterways and ports in Turkey that started with Turkish Straits VTS which came into service in 2003 together with the increase in traffic density enhance its effectiveness and the necessity every year. Feasibility studies in five new areas have been initiated for the establishment of the VTS system by force of the strategic decision taken by the maritime authority in 2008. These areas are; Izmit Bay, Izmir Bay and Aliaga Region, Gulf of Iskenderun and Mersin. Monitoring of the marine traffic has an important place as the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is an important transition point in the Eastern Mediterranean region. For this reason, the establishment of a VTS to be located in the TRNC with this study with Environmental (PEST: Political, Economic, Social, Technological) and SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) Analysis are performed. In addition, the possible locations of Traffic Monitoring Stations (TMS) have been carried out by the field study. Evaluation of TRNC VTS in geographical and strategic terms will benefit from the opportunities and facilities that both the Republic of Turkey and the TRNC will have as a part of the effect of VTS against the embargo imposed on the TRNC in the world. Three appropriate VTS TMSs have been chosen as a result of the field study carried out for 10 determined TMSs; Cape Kormakitis, Cape Apostolos Andreas and Famagusta. It is also concluded that it would be appropriate to plan the Famagusta Station as VTS Centre. It is assumed to monitor and track the vessels in the zones out of the coverage area of these stations by Automatic Identification System (AIS). Safety and security in the shipping, protection of navigation, life, property and the marine environment of the region will be enhanced by monitoring the vessels passing particularly through this region and by making use of the opportunities provided by technology in accordance with national and international regulations.

Keywords: TRNC, VTS, PEST analysis, SWOT analysis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri (KKTC-GTH)

Serdar Kum1, Mehmet Emin Debeş2
1Denizcilik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
2Denizcilik Fakültesi, Girne Üniversitesi

1949 yılında ilk Gemi Trafik Hizmeti (GTH) İngiltere’nin Liverpool Limanında başlayıp, 1956 yılında Hollanda’da uygulanmaya devam etmiştir. Türkiye’de ise gemi trafiğinin yoğunluğunun artması ile 2003 yılında hizmete giren Türk Boğazları GTH ile başlayan Türkiye’deki suyolları ve limanlarını kullanan gemilerin deniz trafiğinin planlanması ve yönetimi her geçen yıl etkinliğini ve gerekliliğini artırmaktadır. 2008 yılında stratejik kararlar gereği beş yeni alanda GTH kurulumu için fizibilite çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanlar; İzmit Körfezi, İzmir Körfezi ve Aliağa Bölgesi, İskenderun Körfezi ve Mersin’dir. Doğu Akdeniz bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin konumu, önemli bir geçiş noktası üzerinde olması nedeniyle deniz trafiğinin izlenmesi önem arz etmektedir. Bu sebepten bu çalışma ile KKTC’de konumlandırılacak bir GTH sisteminin; Çevre (PEST: Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji) Analizi ile etki değerlendirmesi ve GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsat ve Tehditler) Analizi ile de gerekliliği değerlendirilmiştir. Ayrıca, saha çalışması yapılarak olası Trafik Gözetim İstasyonlarının (TGİ) yerlerinin uygunluğu irdelenmiştir. KKTC GTH’ın coğrafik ve stratejik açıdan değerlendirilmesi, dünyada KKTC’ye uygulanan ambargolara karşı GTH’ın etkisi ile hem TC hem de KKTC’nin sahip olacağı fırsat ve olanakların değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu 10 adet TGİ için yapılan saha çalışması neticesinde 3 adet uygun GTH TGİ belirlenmiştir; Kormacit Burnu, Zafer Burnu ve Gazimağusa. Gazimağusa İstasyonunun ayrıca GTH Merkezi olarak planlamasının yapılmasının uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu istasyonların kapsama alanı dışında kalan bölgeler için de gemilerin izlenme ve takip edilmesinin Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) yardımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Özellikle bu bölgede geçiş yapan gemiler izlenerek ulusal ve uluslararası düzenlemere uygun, teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanarak bölgenin seyir, can, mal ve çevre emniyet ve güvenliğini arttırılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: KKTC, GTH, PEST analizi, GZFT analizi

Serdar Kum, Mehmet Emin Debeş. Turkish Republic of Northern Cyprus Vessel Traffic Services (TRNC-VTS). JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 175-187

Corresponding Author: Serdar Kum, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale