E-ISSN: 2148-9386
Cold Ironing Method; An Application of Marport Terminal [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 11-30

Cold Ironing Method; An Application of Marport Terminal

Nurullah Hakan Pekşen1, Duygu Yıldırım Pekşen2, Aykut Ölçer1
1Shipping & Port Management, World Maritime University, Malmö/Sweden
2Maritime and Port Management, Yalova University, Yalova/Turkey

Maritime transport is the most environmentally friendly type of transport mode.
However, air pollution and greenhouse gases from international shipping are increasing
because of the growing maritime traffic. These exhaust emissions cause global warming,
acid rain and a reduction in air quality which has serious adverse effects on human
health.
“The Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships” as Annex VI of
MARPOL Convention 73/78 brought an arrangement about limitation of NOX and SOX
from exhaust gas for global and emission control area (ECA). Turkey has also ratified
Annex VI on 26th February 2013.
Turkey has conducted “the European Union IPA Twinning Project for the Control of
Ship-Sourced Emissions” to control emissions. The project supports establishing an
ECA in the Sea of Marmara and Turkish Straits, and it is intended to be completed
in near future. After establishing ECA in Turkey, all ships have to use fuel oil which
contains max 1% m/m sulphur or alternative technology that can reduce sulphur
amount 4.0 g SOX/kWh level from main and auxiliary engine. After 2015 this figures
will be respectively 0,1 m/m and 0,4 g SOX/kWh. On the other hand, according to the
latest revision of the Turkish Regulation on Reduction of Sulphur Rate in Some Types of
Fuel Oils, inland vessels and all the vessels at berth, regardless of their flag, are obliged
to use marine fuels with sulphur content not more than 0.1% by mass.
During the last two decades, different technologies have been tested in ports in order to
reduce ship emissions. One of them is known as the cold ironing system which provides
ships to use shore-side electricity as onshore electric power supply instead of working
auxiliary engines while ships are lifting at berth. In this system, emission from ships
during berthing are completely eliminated by using electrical power from national grid
as alternative energy source rather than fuel oils which are necessary for combustion
process in auxiliary engines to generate electricity.
To sum up, this study discusses the cold ironing system as the most economically and
environmentally friendly solution on the reduction of ship emissions from the aspect
of Turkish port operators while ships are at berth based on a case study for Marport
Container Terminal, which is the biggest private container port in the Sea of Marmara.
In the case study, by using data of ships calling Marport within 2012, the total emission
from ships, environment impact of the emissions on air quality and climate change, and
externalities on health costs and others have been discussed. From the financial side,
investment costs of cold ironing systems for container ports have been analysed with
the investment return period by using the Net Present Value method.
In conclusion, the results from the case study present that cold ironing method
is the most environmentally solution for ship emissions at the hotelling period and
investment return period does not take a long time.

Keywords: Cold ironing, Marport, MARPOL Annex VI, greenhouse gas and air pollutants, ship emission, investment analysis

Cold Ironing Yöntemi; Marport Limanı Uygulaması

Nurullah Hakan Pekşen1, Duygu Yıldırım Pekşen2, Aykut Ölçer1
1Deniz Taşımacılığı ve Liman İşletmeciliği, Dünya Denizcilik Üniversitesi, Malmö/İsveç
2Deniz ve Liman İşletmeciliği, Yalova Üniversitesi, Yalova

Deniz taşımacılığı, bilinen en çevre dostu taşımacılık türü olmasına rağmen, büyüyen
deniz trafiği neticesinde gemi emisyonlarının sebep olduğu hava kirliliği ve bunların
olumsuz etkileri kayda değer bir şekilde artmaktadır. Egzoz emisyonlarından
kaynaklanan sera gazları ve hava kirleticileri; küresel ısınmaya, asit yağmurlarına ve
hava kalitesinin azalmasına neden olarak, insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere
sahiptir.
Bu konuda, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-VI: Gemilerden Kaynaklanan Hava
Kirliliği’nin Önlenmesine İlişkin Kurallar isimli protokolüyle, gemilerin egzoz
gazlarından çıkan başlıca azot-oksit (NOX) ve kükürt-oksit (SOX) gibi emisyonların
küresel ve özel bölgeler ilanı ile bölgesel boyutta sınırlandırılmasına ilişkin
düzenlemeler getirilmiş olup Türkiye 26.02.2013 tarihinde kabul edilen 6438 sayılı
Kanun ile bu protokole taraf olmuştur.
“Gemilerden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması IPA Eşleşme Projesi” ve diğer
resmi çalışmalar ile Marmara Denizinin en kısa sürede Emisyon Kontrol Alanı (ECA)
olarak özel bölge ilan edilmesi gündemdedir. Marmara Denizi ve Türk Boğazlarının
ECA bölgesi ilan edilmesinden sonra, bu rotayı kullanacak olan gemilerin, ya
içeriğindeki kükürt oranı %1 m/m den fazla olamayan fuel oil kullanması ya da
alternatif teknoloji ve yöntemler kullanarak ana makine ve yardımcı makinelerinden
salınan egzoz gazındaki toplam kükürt oksit miktarını 4.0 g SOX/kWh oranına
düşürmesi gerekecektir. 2015 yılından sonra, bu rakamlar sırasıyla %0,1 m/m S ve 0,4
g SOX/kWh seviyesine düşecektir. Ayrıca mevcut “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt
Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Türk Karasularındaki
rıhtımlarda bulunan gemilerin, kükürt miktarı kütlece %0,1’i aşan denizcilik yakıtlarını
hali hazırda kullanmamaları gerekmektedir.
Gemilerin ürettiği emisyon miktarı temel olarak üç ayrı safhada; seyir, manevra ve
rıhtım sürecine göre hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, gemilerin rıhtımda emisyona
sebep olan yardımcı makinelerini çalıştırarak elektrik ihtiyacını gidermesi yöntemine
alternatif çözüm olan, liman kaynaklı karasal elektrik enerjisinin kullanımı, “cold
ironing” metodu incelenmektedir.
Bu çalışma, Marmara Denizinde bulunan Marport Limanına “cold ironing” yönteminin
uygulanması neticesinde, gemi emisyonlarındaki değişimin belirlenmesi, enerji üretim
maliyetlerinin kıyaslanması ve limana kurulacak sistemin net bugünkü değer (NPV)
yöntemiyle maliyet analizini kapsamaktadır.
Çalışmanın sonucunda, cold ironing yönteminin, rıhtım sürecinde gemilerde
kullanılan deniz yakıtlarına alternatif en çevreci yöntem olduğu ve yatırım maliyetinin
geri dönüşünün uzun zaman almadığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cold ironing, Marpol Ek VI, sera gazları ve hava kirletici gazlar, gemi emisyonlar, yatırım analizi

Nurullah Hakan Pekşen, Duygu Yıldırım Pekşen, Aykut Ölçer. Cold Ironing Method; An Application of Marport Terminal. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 11-30

Corresponding Author: Nurullah Hakan Pekşen, Sweden
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale