E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 4 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Calculation of Ship Wave Bending Moment in Irregular Seas [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(4): 386-395 | DOI: 10.5505/jems.2017.87587

Calculation of Ship Wave Bending Moment in Irregular Seas

Ertekin Bayraktarkatal
Istanbul Technical University

In this article, wave bending moments which can be encountered in different wave conditions are calculated for a typical bulk carrier and compared with the values recommended by IACS. First, wave bending moments in regular waves are calculated by software based on strip theory. Semi-empirical methods are used for hog / sag correction due to the linearity of this theory. Wave bending moment transfer functions calculated at regular waves are combined with appropriate wave spectra in the context of linear superposition principle to calculate wave bending moment values in short term sea conditions. For long-term wave bending moments, the wave statistics for the sea area in which the ship will operate are utilized and the highest wave bending moment value expected to meet the ship's life is determined. The wave bending moment values calculated in this way are compared with the values recommended by IACS.

Keywords: Longitudinal Strength, Classification Societies, Wave Bending Moment

Karışık Denizlerde Gemilerin Dalga Eğilme Momenti Hesabı

Ertekin Bayraktarkatal
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bu makalede tipik bir dökme yük gemisi için değişik deniz durumlarında karşılaşılabilecek dalga eğilme momentleri hesaplanmakta ve IACS tarafından önerilen değerler ile karşılaştırılmaktadır. Dalga eğilme momentlerinin hesabında öncelikle düzenli dalgalar içindeki dalga eğilme momentleri dilim teorisine dayalı bir yazılım ile hesaplanmaktadır. Bu teorinin lineer olmasından kaynaklanan sarkma/çökme düzeltmeleri için yarı-ampirik yöntemler kullanılmaktadır. Düzenli dalgalarda hesaplanan dalga eğilme momenti transfer fonksiyonları lineer süperpozisyon prensibi çerçevesinde uygun dalga spektrumları ile birleştirilerek kısa süreli karışık deniz durumlarındaki dalga eğilme momenti değerleri hesaplanmaktadır. Uzun süreli dalga eğilme momentleri için geminin seyir yapacağı deniz sahasına ilişkin dalga
istatistiklerinden yararlanılmakta ve geminin ömrü boyunca karşılaşması beklenen en yüksek dalga eğilme momenti değeri belirlenmektedir. Bu şekilde hesaplanan dalga eğilme momenti değerleri IACS tarafından önerilen değerler ile karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Boyuna Mukavemet, Klas Kuruluşları, Dalga Eğilme Momenti

Ertekin Bayraktarkatal. Calculation of Ship Wave Bending Moment in Irregular Seas. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(4): 386-395

Corresponding Author: Ertekin Bayraktarkatal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale