E-ISSN: 2148-9386
Dry Port Development: A Systematic Review [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 75-96 | DOI: 10.5505/jems.2015.98608

Dry Port Development: A Systematic Review

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma
Engineering, Industrial Management And Innovation Laboratory - University Hassan I - Morocco

Studies on dry ports as nodes in multimodal transport have been expanded to decrease the mounting congestion on seaports. The principal objective of this study is to inspect how dry port researches have been conducted from different perspective. This paper tries to recap the existing researches that aimed to study dry port concept via a systematic review, to present a general overview of the researches on our relevant region and propose a classification for these researches. This paper present a systematic review of dry port that looks to illustrate the progress of researches on this area between 1986 and 2015, collecting researches on dry port concept and analyzing the main characteristics of the dry port development and their contribution to the multimodal transport. The results indicated that most dry port studies considerate the strategic level and concentrate in the Asian continent. Studies regarding other decision levels and continents have to be developed in further researches. Although the existing studies make a contribution in dry port concept, they allow gaps in terms of operational and tactical decision levels considering their limited geographical region.

Keywords: Dry port, Seaport, Multimodal transport, Systematic review.

Kara Limanı Gelişimi: Sistematik Bir İnceleme

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma
Engineering, Industrial Management And Innovation Laboratory - University Hassan I - Morocco

Çok modlu taşımacılıktaki düğüm noktaları olan kara limanları üzerine çalışmalar, deniz limanlarındaki artan tıkanıklığı azaltacak şekilde genişletilmiştir. Bu çalışmanın ana amacı, kara limanı araştırmalarının farklı bakış açılarıyla nasıl yürütüldüğünü incelemektir. Bu makalede, kara limanı kavramını incelemeyi amaçlamış mevcut araştırmaların sistematik bir inceleme ile yeniden özetlenmesine, genel bir bakış sunulmasına ve bir sınıflandırma önerilmesine çalışılmıştır. Bu makale, 1986 ile 2015 yılları arasında yapılmış olan kara limanları ile ilgili araştırmaları derleyerek, gelişimlerinin ana özelliklerini ve çok modlu taşımacılığa katkılarını analiz etmekle birlikte, yapılmış olan araştırmaların gelişimini göstermeye çalışan, sistematik bir inceleme sunmaktadır. Sonuçlar, kara limanları ile ilgili çalışmaların çoğunun stratejik düzeyde olduğunu ve Asya kıtasında yoğunlaştığını göstermektedir. Diğer karar düzeyleri ve kıtalara ilişkin araştırmaların gelecek çalışmalarda geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut çalışmalar kara limanı kavramı ile ilgili katkıda bulunuyor olsalar da, sınırlı coğrafi bölgeler dikkate alındığında operasyonel ve taktik düzey açısından eksikliklere meydan vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kara limanı, Deniz limanı, Çok modlu taşımacılık, Sistematik inceleme.

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma. Dry Port Development: A Systematic Review. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 75-96

Corresponding Author: Fatimazahra Bentaleb, Morocco
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale