E-ISSN: 2148-9386
Flag Choice Behavior in the Turkish Merchant Fleet: A Model Proposal with Artificial Neural Network Approach [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 186-200 | DOI: 10.5505/jems.2017.02997

Flag Choice Behavior in the Turkish Merchant Fleet: A Model Proposal with Artificial Neural Network Approach

Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz, Cenk Şakar
Department Of Marine Transportation Engineering, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

Shipping companies have to take several strategic decisions about the vessels that perform transportation activities. The most important of these strategic decisions is “Flag Choice”. This decision given by the company is shaped under the light of external and internal factors.
In this paper, initially, the factors which affect flag choice decision of shipping companies and ship owners who play an important role to handle Turkish merchant fleet are determined. Then, the relation and association status of the factors which have significant impacts on this decision are displayed with data mining application. Artificial Neural Networks (ANN) application is realized with the obtained outputs and a model is proposed for flag selection decision. It is expected that the results of the study provides certain outcomes and guidelines for related organizations dealing with shipping operations as well as suggestions for effective and efficient coordination among the relevant institutions.

Keywords: Artificial Neural Networks, Decision Making, Flag Selection, Turkish Merchant Fleet

Türk Deniz Ticaret Filosundaki Bayrak Seçim Davranışları: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı ile Bir Model Önerisi

Burak Köseoğlu1, Ali Cemal Töz1, Cenk Şakar1

Gemi yönetim firmaları, işlettiği gemiler ile ilgili çeşitli stratejik kararlar almaktadır. Bu stratejik kararların en önemlisi "Bayrak Seçim" kararıdır. İşletme tarafından verilen bu karar, iç ve dış faktörlerin ışığı altında şekillenmektedir.
Bu çalışmada öncelikle Türk deniz ticaret filosunun işleyişinde önemli rol oynayan gemi sahiplerinin bayrak seçim kararını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Daha sonra, bu karar üzerinde önemli etkileri olan faktörlerin ilişki ve birliktelik düzeyleri veri madenciliği uygulaması ile tespit edilmiştir. Elde edilen çıktılar Yapay Sinir Ağları (YSA) uygulaması ile bayrak seçimi kararı için bir model üretilmesinde kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının, denizyolu taşımacılığında söz sahibi olan gemi sahipleri ve gemi yönetim firmalarının bayrak seçme kararı açısından bir kılavuz oluşturması ayrıca konuya ilişkin diğer kurum ve kuruluşlar açısından da koordinasyona katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Karar Verme, Bayrak Seçimi, Türk Deniz Ticaret Filosu

Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz, Cenk Şakar. Flag Choice Behavior in the Turkish Merchant Fleet: A Model Proposal with Artificial Neural Network Approach. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 186-200

Corresponding Author: Ali Cemal Töz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale