E-ISSN: 2148-9386
Analysis of Effects of Methods Applied to Increase the Efficiency on Ships for Reducing CO2 Emissions [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 61-74

Analysis of Effects of Methods Applied to Increase the Efficiency on Ships for Reducing CO2 Emissions

Ali Atıl Talay, Cengiz Deniz, Yalçın Durmuşoğlu
Department of Marine Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul/Turkey


Gemilerde Verimi Arttırmak İçin Uygulanan Yöntemlerin CO2 Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Etkilerinin Analizi

Ali Atıl Talay, Cengiz Deniz, Yalçın Durmuşoğlu
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Son yıllarda, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için alınması
gereken tedbirler ve uygulanabilir yöntemler, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün
(IMO) yüksek öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Deniz taşımacılığı, ulaşım
sektörünün en verimli yolu olmasına rağmen, dünya ticaret filosunun genişlemesi
ve buna paralel olarak gemilerden kaynaklanan CO2 gazı emisyonlarının her geçen
yıl artması ve dünyadaki toplam CO2 emisyonlarının % 3-3,5 kısmını oluşturması,
bu konuyla ilgili gemilerde gerekli düzenlemelerin yapılmasına, uygulamaların
geliştirilmesine ve önlemlerin alınmasına neden olmaktadır. Özellikle gemilerde
enerji verimliliğinin sağlanması ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesine yönelik
uygulamalar CO2 emisyonlarını azaltıcı etkiler sağlamaktadırlar. IMO nun CO2
emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili koyduğu hedefler bulunmaktadır. Gemi tiplerine ve
seyir bölgelerine göre uygun planlamaların yapılması ve yöntemlerin uygulanması bu
hedeflerin tutturulabilmesi açısından olumlu sonuçlar çıkaracaktır.
Bu çalışmada, gemilerde enerji verimliğini arttıran ve buna bağlı olarak CO2
emisyonlarını azaltan yöntemler incelenmiş olup, gemilerin tasarımlarında,
operasyonlarında, seyir planları koordinasyonunda ve bakım-tutum işleri esnasında
gemi tipine göre uygulanabilir yöntemler analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, CO2 emisyonları, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO).

Ali Atıl Talay, Cengiz Deniz, Yalçın Durmuşoğlu. Analysis of Effects of Methods Applied to Increase the Efficiency on Ships for Reducing CO2 Emissions. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 61-74

Corresponding Author: Ali Atıl Talay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale