E-ISSN: 2148-9386
Turkish Seaborne Trade and the Effects of the Strategic Developments in the International Energy and Transport Corridors: A Qualitative Research [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 120-138 | DOI: 10.5505/jems.2017.29290

Turkish Seaborne Trade and the Effects of the Strategic Developments in the International Energy and Transport Corridors: A Qualitative Research

Barış Kuleyin1, Ayşe Güldem Cerit2
1Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Department Of Maritime Education, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, Department Of Maritime Business Administration, İzmir, Turkey

The facts that strong economies require more energy production which in turn requires further energy resources increase the importance of the energy and transport corridors for energy policies. This increase makes it clear that sea transport has a strategic role in terms of transit passage and the port/terminal links of pipelines. Concerning all these interrelations, this exploratory research aims to explore and reveal the effects of the strategic developments focused on the international energy and transport corridors on the Turkish seaborne trade. To reach this particular aim, a through literature review was carried out concerning the international energy and transport corridors and international energy sector. This literature review was followed by certain content analysis regarding the effects of the developments in the above mentioned areas on Turkey in general and a Delphi research involving the effects of such developments on the Turkish seaborne trade in particular. The research was concluded with a discussion on the statements agreed during Delphi research process. The discussion created certain recommendations and revealed that Turkey can maintain and sustain her effectiveness on the international energy and transport corridors only and only through having a powerful and effective seaborne trade structure.

Keywords: Energy and Transport Corridors, Turkish Seaborne Trade, Geostrategy, Energy Strategy.

Uluslararası Enerji ve Ulaştırma Koridorlarındaki Stratejik Gelişmelerin Türk Deniz Ticaretine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Barış Kuleyin1, Ayşe Güldem Cerit2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Eğitimi ABD, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ABD, İzmir

Güçlü bir ekonomi için daha fazla enerji üretmeye ve daha fazla enerji üretebilmek için ise daha çok enerji kaynağına ihtiyaç duyulması; enerji ve ulaştırma koridorlarının, enerji politikalarındaki önemini arttırmaktadır. Söz konusu süreçte, denizyolu taşımacılığı; transit geçişler ve boru hatlarının liman/terminal bağlantıları açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu bilgiler ışığında, uluslararası enerji ve ulaştırma koridorları üzerinde odaklanan stratejik gelişmelerin Türk deniz ticaretine etkilerinin saptanmasına katkıda bulunmak amacıyla keşifsel nitelikli bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. Uluslararası enerji ve ulaştırma koridorları ile uluslararası enerji sektörü kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda, söz konusu alanlarda meydana gelen stratejik gelişmelerin, Türkiye’ye yansımasına ilişkin içerik analizleri yapılmış; daha sonra, bu gelişmelerin, Türk deniz ticaretine etkisi üzerine bir delfi araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlar bölümünde Delfi araştırmasında uzlaşılan ifadeler tartışılmış ve bu ifadeler çerçevesinde öneriler geliştirilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak, Türkiye’nin uluslararası enerji ve ulaştırma koridorlarındaki etkinliğini ancak güçlü bir deniz ticareti yapısıyla gerçekleştirebileceği ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enerji ve Ulaştırma Koridorları, Türk Deniz Ticareti, Jeostrateji, Enerji Stratejisi.

Barış Kuleyin, Ayşe Güldem Cerit. Turkish Seaborne Trade and the Effects of the Strategic Developments in the International Energy and Transport Corridors: A Qualitative Research. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 120-138

Corresponding Author: Barış Kuleyin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale