E-ISSN: 2148-9386
A General Comparison in relation to the World Maritime Training Activities [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 9-18

A General Comparison in relation to the World Maritime Training Activities

Feramuz Aşkın1, Ayşe Yılmaz2, Ender Yalçın2
1T.M.M.O.B. The Chamber of Marine Engineers, Istanbul
2Department of Maritime Transportation and Management Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul

Increasing professionalise requirements in maritime transportation is to correspond
to same level training of crew who works in this field. This can be achieved by means
of standart training facilities in the instution and university. In here, the point to be
considered is to keep quality in a determined educational level has a little difference
between lowest and top point. For this aim, international standards such as STCW
Manila amendments in particular, national legislations, recommendations and
resolutions of related administrations, various considered standards by EMSA and
other control authority etc. will consitiute reference point. In this study, authors aim
to reveal applications of these standards by comparing sample training systems give
education in different degree. Therefore, it will be contributed to turn into more quality
and professional training system is aim of this article and designated basic principle
together with standards.

Keywords: Maritime training standards, Samples of maritime training, STCW Manila amendments, Distance learning

Dünya Denizcilik Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Genel Bir Kıyaslama

Feramuz Aşkın1, Ayşe Yılmaz2, Ender Yalçın2
1T.M.M.O.B. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, İstanbul
2Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Deniz taşımacılığındaki artan profesyonelleşme gereksinimleri bu alanda hizmet
veren personel ve mürettebatın aynı düzeyde eğitim alması ile cevap bulacaktır.
Bu da eğitim veren kurum ve üniversitelerin belirli bir standartta eğitim vermesi ile
mümkün olacaktır. Burada üzerinde durulması gereken konu eğitim veren kurumların
eğitim düzeylerinin alt ve üst noktası arasındaki farkın mümkün mertebede birbirine
yakın olması ile belirli bir kalite düzeyinde tutulabilecek olmasıdır. Bunun için eğitim
veren kurumların uyması gereken başta STCW Manila kararları gibi uluslararası
standartlar olmak üzere, iç mevzuatlar, çeşitli idarelerin önerileri ve kararları, EMSA
gibi denetleyici birimlerin üzerinde durmuş olduğu çeşitli standartlar bir dayanak
noktası oluşturacaktır. Bu çalışmada yazarlar, farklı düzeylerde eğitim veren örnek
eğitim sistemlerinin karşılaştırılması yolu ile bu standartların uygulanması hususunu
göz önüne sermeyi hedeflemektedir. Böylece bu bildirinin yazım amacı olan ve
standartlarla genel kaideleri belirlenmiş daha kaliteli ve profesyonel eğitim sistemine
geçişe katkıda bulunulabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Denizcilik eğitim standartları, Denizcilik eğitimi örnekleri, STCW manila kararları, Uzaktan eğitim

Feramuz Aşkın, Ayşe Yılmaz, Ender Yalçın. A General Comparison in relation to the World Maritime Training Activities. JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 9-18

Corresponding Author: Feramuz Aşkın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale