E-ISSN: 2148-9386
Evaluation of Integration of Seaway and Railway in Intermodal Transport in terms of Economic and Environmental Aspects [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 19-26

Evaluation of Integration of Seaway and Railway in Intermodal Transport in terms of Economic and Environmental Aspects

Cem Saatçioğlu1, Mehmet Sıtkı Saygılı2
1Department of Economics, Istanbul University, Istanbul
2Vocational School, Bahçeşehir University, Istanbul

As international trade develops profit margins of companies narrow down in
competitive environment. In order to supply products and services to target market
and consumers under suitable conditions of place, time and price, total cost needs to be
decreased and demand needs to be met on time. Therefore, intermodal transportation
that brings more than one transportation type together by utilizing superior aspects of
each transportation modality gains importance.
Consumers seem to prefer maritime and/or road transportation for carriage of goods.
Road transport is a sine qua non element of transportation system because it is flexible,
speedy and also it allows door-to-door transportation. However, because of traffic
jam related with heavy vehicle traffic, expensive infrastructure costs, rapid decay of
infrastructure with use of heavy tonnage vehicles, high unit energy consumption
costs, high accident risk, and gradual increase in environmental and noise pollution,
countries target maximum utilization of maritime-railway integration for carriage of
goods.
The present study reveals factors affecting maritime-railway integration in intermodal
transportation, considering issues like time, distance, cost, energy, environment
and traffic jam. Moreover, further studies regarding companies in micro level and
transportation policy in macro level are discussed.

Keywords: Intermodal transportation, Maritime and railway integration

Intermodal Taşımacılıkta Denizyolu – Demiryolu Entegrasyonunun Ekonomik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

Cem Saatçioğlu1, Mehmet Sıtkı Saygılı2
1İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu

Uluslararası ticaret gelişirken, yoğun rekabet ortamında işletmelerin kar marjları
daralmaktadır. Ürün ve hizmetlerin hedef pazar ve tüketicilere uygun yer, zaman
ve fiyat koşullarında rekabetçi bir yapıda sunulabilmesi için toplam maliyetlerin
düşürülmesine ve talebin tam zamanında karşılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle tüm taşıma türlerinin üstün yönlerinden yararlanarak birden fazla taşıma
türünü bir araya getiren intermodal taşıma sistemi önem kazanmaktadır.
Eşya taşımacılığında kullanıcıların büyük oranda denizyolu ve/veya karayolu
taşımacılığını tercih ettikleri görülmektedir. Esnek ve hızlı bir taşıma sistemi
olması nedeniyle tercih edilen karayolları aynı zamanda kapıdan kapıya taşımacılık
yapılabilmesi için de ulaştırma sisteminin olmazsa olmaz unsurudur. Fakat yoğun
araç trafiği nedeniyle karayollarında tıkanıklıkların yaşanması, pahalı altyapı yatırım
maliyetleri, ağır tonajlı araçların kullanılmasıyla altyapının kısa sürede bozulması,
birim enerji tüketim maliyetlerinin ve kaza riskinin yüksek olması ile çevre ve gürültü
kirliliğinin günden güne artmasından dolayı ülkeler eşya taşımacılığında denizyoludemiryolu entegrasyonundan en yüksek seviyede faydalanmak istemektedir.
Bu çalışmada, eşya taşımacılığında zaman, mesafe, maliyet, enerji, çevre, trafik
sıkışıklığı konuları dikkate alınarak, intermodal taşımacılıkta denizyolu – demiryolu
entegrasyonunun sağlanmasında hangi etmenlerin etkili olduğu ortaya konulmaktadır.
Böylelikle mikro ölçekte işletmeler, makro ölçekte ise ulaştırma politikaları açısından
yapılacak çalışmalar değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Intermodal taşımacılık, Denizyolu demiryolu entegrasyonu

Cem Saatçioğlu, Mehmet Sıtkı Saygılı. Evaluation of Integration of Seaway and Railway in Intermodal Transport in terms of Economic and Environmental Aspects. JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 19-26

Corresponding Author: Cem Saatçioğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale