E-ISSN: 2148-9386
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 4 (3)
Volume: 4  Issue: 3 - 2016
EDITORIAL (ED)
1.Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.00710  Pages 189 - 190
Abstract |Full Text PDF

FULL TEXT
2.Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 3, 2016)

Pages 189 - 267
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
3.New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey
Cemile Solak Fışkın, Ersin Fırat Akgül, Durmuş Ali Deveci
doi: 10.5505/jems.2016.80299  Pages 191 - 204
Amaç: Her bir taşıma moduna ait avantajları bir arada sunan ve taşımacılıktaki ortalama etkinliğin arttırılmasını sağlayan modlararası taşımacılık; ekonomik, sosyal ve çevre dostu taşıma şekli olarak algılanmasından dolayı Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde teşvik edilmektedir. Modlararası taşımacılığa yönelik olarak taşıtan ve taşıyanların artan ilgisi, lojistik hizmet sağlayıcıları ve taşıma operatörlerini yeni hizmet geliştirmeye yöneltmektedir. Hizmet sektörüne yönelik literatür incelendiğinde, yeni hizmet geliştirme konusunda az sayıda ve belirli sektörlere yönelik çalışmaların olduğu saptanmıştır. Fakat, yeni modlararası taşımacılık hizmeti geliştirme üzerine ise bir boşluk olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, bu çalışmada modlararası taşımacılıkta yeni hizmet geliştirme aşamalarının araştırılması ve bu kapsamda uygulanan ortak aşamaların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma kapsamında belirlenen amaca ulaşmak için, Türkiye’de modlararası taşımacılık hizmeti sunan modlararası ulaştırma operatörleri ve hizmet sağlayıcıları, vaka analizi yaklaşımı ile incelenmiştir. Mevcut literatür dikkate alındığında bu çalışma, modlararası taşımacılıkta yeni hizmet geliştirilmesine yönelik ön çalışma niteliğindedir.
Bulgular: Elde edilen bulgular dikkate alındığında, insan kaynakları konusunun yeni hizmet geliştirme aşamalarında yeterince dikkate alınmadığı saptanmıştır.
Sonuç: Modlararası taşımacılıkta, diğer sektörler ile kıyaslandığında daha ayrıntılı ve sektöre özel yeni hizmet geliştirme modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Objective: Intermodal transportation, which combines the advantages of each transport mode and increases the overall efficiency of transport, has been promoted worldwide as well as in Turkey since it is considered as economic, social and environmental friendly transportation service. Increasing interest on intermodal transport both by the shippers and carriers has led logistics service providers and transport operators to develop new intermodal transport services. When the service literature is analyzed, it is found that there are a few studies on the New Service Development (NSD) of specific service industries. However, it is observed that there is a gap in new intermodal service development. That’s why this study aims to explore the stages and determine the common stages in NSD process of intermodal transport.
Method: In order to reach this aim, intermodal transport operators and service providers offering intermodal transport services in Turkey are investigated by case study method. This study is the preliminary step for NSD processes in intermodal transport for the current literature.
Results: According to the findings, the issues of the human resources have not been paid enough attention during the NSD process.
Conclusion: It is concluded that intermodal transport requires more detailed and industry-specific NSD models compared with the other service industries.

4.Influence of Variable Acceleration on Parametric Roll Motion of A Container Ship
Emre Peşman
doi: 10.5505/jems.2016.74946  Pages 205 - 214
Gemi operatörleri parametrik yalpa hareketinden kaçınmak için geminin itme kuvvetini azaltır veya arttırırlar. Bu operasyonlar değişken ivmelenme değerlerine neden olur. Bu çalışmada, boyuna dalgalarda değişen hızlanma ve hız kesme için değişen ivmelerin yalpa hareketi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Analiz için basit model olarak adlandırılmış olan metot kullanılmıştır. Basit model bir serbestlik dereceli lineer olmayan parametrik yalpa hareketi denklemidir. Bu denklemde zamanla değişen hız ve geri getirici moment terimi kullanılmaktadır. Dalgalar arasındaki hız değerleri farklı itme kuvveti değerleri için XFlow yazılımı kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar, değişen ivmenin parametrik yalpa hareketi üzerinde belirgin bir etkisinin olduğunu göstermiştir.
Ship operators increase or decrease thrust force of ships to avoid parametric roll motion. These operations cause varying acceleration values. In this study, influence of variable acceleration and deceleration of ships on roll motion is investigated in longitudinal waves. The method which is referred as simple model is utilized for analysis. Simple Model is one degree of freedom nonlinear parametric roll motion equation which contains changing velocity and restoring moment in waves with respect to time. Ship velocities in waves are predicted by XFlow software for various thrust forces. Results indicate that variable acceleration has significant effect on parametric roll phenomenon.

5.A Study on Determination of Required Tug Force and Number of Tugs in Port Maneuvers
Yusuf Zorba, Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.78941  Pages 215 - 234
Artan gemi büyüklüğü ve gemi trafiğinin, limanlardaki manevra emniyeti açısından römorkör kuvvetlerine etkisini belirterek römorkör kuvvetlerinin, kullanılacak römorkör sayılarının ve emniyetli manevraların tespiti çalışmanın temel amacıdır. Römorkör kuvvetinin tespitine yönelik literatürdeki formüllerle uluslararası standartlar tespit edilmiş ve seçilmiş gemiler üzerinde belirlenmiş çevre koşullarının oluşturacağı dirençler hesap yöntemiyle bulunmuştur. İkinci aşamada ise bulunan değerler gemi manevra simülasyon yazılımında belirtilen çevresel koşullar altında test edilerek değerler karşılaştırılmıştır. Son olarak gerekli römorkör kuvvetinin en az kaç adet römorkör ile karşılanabileceği üzerinde durulmuştur. Seçilmiş olan gemi tiplerinin çalışacağı varsayılan bölgelerdeki en yüksek çevre koşullarının gemi üzerinde oluşturacağı direnç kuvvetleri ile manevralarda kullanılması gereken römorkör kuvvetleri sırasıyla 99%, 83% ve 99% oranında benzerlik göstermiştir. Bunun yanı sıra kullanılması gereken en az römorkör adedi olarak literatürde belirtilen standartlara uygun olarak her biri en az 50 tonluk 4 adet römorkör kullanılmasının gerektiği görülmüştür. Simülasyon desteği ile gelmesi beklenen gemiler gelmeden planlanma, manevra alanlarını ve sınırlarını belirleme ve en önemlisi en yüksek çevresel koşullar altında gemiler için gerekli römorkör kuvvetinin tespiti yapılabilmektedir. Bundan daha da önemlisi gerekli römorkör kuvvetinin kaç adet römorkör ile sağlanabileceğinin tespiti için de simülasyon sistemleri son derece önemli karar destek yazılımı olarak görülmüştür.
The main objective of the study is to investigate the use of simulators for the determination of tug forces, the number of tugs and safe maneuvering principals specifying the increasing size of ships and ship traffic impact on the tug forces in terms of maneuvering safety at ports. Formulas and international standards for the determination of required tug forces researched and resistance forces calculated with the helps of these formulas generated by the identified environmental conditions on selected ships. In the second stage, values were compared and tested in the ship maneuvering simulation software under specified environmental conditions. Finally study focused to quantity of tugs for the required tug force. The calculation results of highest effects and forces of environmental factors on the selected ship type and the required tug forces obtained by the simulator program respectively 99%, 83% ve 99% were similar. Additionally, the method of use of tugs and their positions, numbers are also important and these are can be determined by using the simulation programs effectively and safely. Besides, quantity of tugs found 4 and each are at least 50 tons for providing the required tug force according the standarts specified in the literature. In this study, have been reached that planning of arrival operation of ships, determining of the maneuver area and limits, precautions of possible accidents, effects of natural conditions in port area to the ships can properly done with using the simulation software. However, simulation systems were seen as highly important decision support software to the determination of quantity of tug for the required tug force.

6.Investigation of Occupational Accidents Occurred in Ports By Using Fuzzy DEMATEL and Fuzzy TOPSIS Methods
Ünal Özdemir
doi: 10.5505/jems.2016.74936  Pages 235 - 247
Bu çalışma ile limanlarda meydana gelen iş kazalarının nedenleri ve bu kazaların önlenebilmesi / azaltılabilmesi için yapılması gerekenler ele alınmıştır. Çalışmada limanlarda yaşanan iş kazalarına neden olan etkenler tespit edilmiş ve bu soruna ilişkin uygulanabilir, alternatif çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Kazaya sebep olan nedenlerin birbirleri ile olan ilişkileri, önem dereceleri bulanık DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) ve alternatif çözüm önerileri arasında sıralama yapabilmek için de bulanık TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) yönteminin ele alındığı bir model yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre limanlarda yaşanan kazalara neden olan en önemli faktörlerden bazıları sırasıyla; “insan hatasına bağlı kazalar”, “yönetimsel sebeplere bağlı kazalar”, “uygunsuz ve yetersiz ekipman kullanımına bağlı kazalar” ve “çalışma ortamı ve şartlarına bağlı kazalar” olarak tespit edilmiştir. Bu soruna çözüm getirebilecek en önemli alternatiflerden bazıları ise; “yeterli eğitim ve tecrübeye sahip daimi kadrolu personel çalıştırılması”, “çalışma koşulları, saatleri ve personel sayılarında düzenlemelerin yapılması” ve “limanlarda ihtisaslaşmaya gidilmesi” olarak tespit edilmiştir.
In this study causes of occupational accidents occurred in ports, and measures to be taken were discussed in order to reduce or prevent such accidents. In this study, factors have been identified that lead to occupational accidents occurred in ports and have tried to present the alternative solutions can be applied on this issue. Severity of the reasons that led to the accident and relationships with each other identified by using fuzzy DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), also to be able to sort through the alternative solutions were made with a model using the fuzzy TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) method approach. According to the results of the study, some of the most important factors causing accidents in ports, has been determined as; "Accidents due to human error," "accidents due to administrative reasons", "accident due to insufficient equipment and improper use of equipment" and "accident depending on working environment and conditions" respectively. Some of the most important alternatives that can bring a solution to this problem have been identified as; "employ permanent staff with adequate training and experience," "making adjustment in working conditions, hours of work and number of employees" and "importance should be given specialization in port".

7.Container Port Selection in Contestable Hinterlands
Kemal Akbayırlı, Durmuş Ali Deveci, Gökçay Balcı, Ercan Kurtuluş
doi: 10.5505/jems.2016.49369  Pages 249 - 265
Gelişen hinterlant bağlantıları, liman inovasyonları, liman özelleştirme politikaları ve liman kullanıcılarının değişen özel beklentileri nedeniyle liman rekabeti her geçen gün daha çetin bir hal almaktadır. Bu rekabetçi ortam liman hinterlantlarının kazanılmış olmaktan çıkıp rekabete açık olmalarına yol açmıştır. Bu rekabete açık ve rekabetçi hinterlantlardan pay almak için hizmet kalitesinin düzeyinin ve servis çeşitliliğinin belirlenmesinde müşteri odaklı olmak elzemdir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, rekabete açık hinterlantlardaki liman kullanıcılarının liman seçim kriterlerini araştırmak ve bu liman kullanıcılarının seçim kriterlerini ölçen bir model geliştirmektir. Rekabete açık hinterlantlarda liman seçimine ilişkin bir model geliştirmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Model 7 ana çatı ve toplam 32 kriterden oluşmaktadır. Model, rekabete açık alanlarda limanların rekabetçiliğinin sadece hizmet tabanlı etmenlerden etkilenmediğini ayrıca, limana uğrak yapan hatların sayısı ve sıklığı gibi dış faktörlerin de oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Port competition has become fiercer day by day because of the developments in hinterland networks, port innovations at port, port privatization policies and the changing specific service expectations of port users. This competitive environment has led to shift the hinterlands from captive to contestable. The customer focus in determining level of service quality and service diversity is crucial to gain share from this contestable and competitive hinterlands. Therefore, the main aim of this study is to determine port selection criteria of port users and develop a model for measuring selection criteria of port users in contestable hinterlands. A confirmatory factor analysis was applied to develop a model for port selection in a contestable hinterland. The model includes 7 main constructs and total 32 criteria. Themodel reveals that competitiveness of ports in contestable hinterlands are not only affected by service based factors but also external ones such as number and frequency of shipping lines calling at port are vital.

ERRATUM (ER)
8.Erratum to JEMS (Journal of ETA Maritime Science), Volume 4, Issue 2 (2016)

doi: 10.5505/jems.2016.21043  Pages 267 - 0
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale