E-ISSN: 2148-9386
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 5 (2)
Volume: 5  Issue: 2 - 2017
EDITORIAL (ED)
1.Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2017.38243  Pages 110 - 111
Abstract |Full Text PDF

FULL TEXT
2.Journal of ETA Maritime Science (Volume: 5 Issue: 2, 2017)

Pages 110 - 217
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
3.Investigation of the Effects of Wear Between Piston Ring and Cylinder Liner of Internal Combustion Engines in case of Mixing of Fuel Oil into Lubricating Oil
Ömer Savaş
doi: 10.5505/jems.2017.93063  Pages 112 - 119
Yapılan çalışmada içten yanmalı motorlarda segman-silindir gömleği arasındaki yağlama sitemine yakıt karışımının aşınmaya etkileri incelenmiştir. Aşınma üzerine etkisi olduğu düşünülen yağlayıcı tipi, aşınma mesafesi, kirletici çeşidi, kirletici oranı, yük, devir hızı ve sıcaklık parametreleri üç seviyeli, silindir gömleği yüzey durumu parametresi iki seviyeli olarak seçilmiştir. Aşınma miktarlarının ölçümünde ağırlık farkı yöntemi kullanılmıştır.
Sonuçların irdelenmesinde Taguchi istatiksel yönteminden faydalanılmıştır. L187312 ortogonal serisi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda segman-silindir gömleği arasında yağlayıcı olarak kullanılan yağlara yakıt karışımının aşınma miktarını %45 oranda arttırdığı görülmüştür.
In this study, the effects of the fuel with lubrication oil mixture were investigated on the wear of the piston ring and cylinder liner in internal combustion engine. Lubrication oil type, wear distance, fuel type and ratio, load, engine speed and temperature parameters which are considered to have an effect on the wear loss are selected as three levels. Cylinder liner surface condition parameter is selected as two levels. Mass loss measurements were done by the difference in weights before and after tests.
Taguchi statistical method was used in the analysis of the results. L187312 orthogonal series was selected. The results showed that mixing of fuel oil into the lubrication oil increased the mass loss by 45%.

4.Turkish Seaborne Trade and the Effects of the Strategic Developments in the International Energy and Transport Corridors: A Qualitative Research
Barış Kuleyin, Ayşe Güldem Cerit
doi: 10.5505/jems.2017.29290  Pages 120 - 138
Güçlü bir ekonomi için daha fazla enerji üretmeye ve daha fazla enerji üretebilmek için ise daha çok enerji kaynağına ihtiyaç duyulması; enerji ve ulaştırma koridorlarının, enerji politikalarındaki önemini arttırmaktadır. Söz konusu süreçte, denizyolu taşımacılığı; transit geçişler ve boru hatlarının liman/terminal bağlantıları açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu bilgiler ışığında, uluslararası enerji ve ulaştırma koridorları üzerinde odaklanan stratejik gelişmelerin Türk deniz ticaretine etkilerinin saptanmasına katkıda bulunmak amacıyla keşifsel nitelikli bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. Uluslararası enerji ve ulaştırma koridorları ile uluslararası enerji sektörü kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda, söz konusu alanlarda meydana gelen stratejik gelişmelerin, Türkiye’ye yansımasına ilişkin içerik analizleri yapılmış; daha sonra, bu gelişmelerin, Türk deniz ticaretine etkisi üzerine bir delfi araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlar bölümünde Delfi araştırmasında uzlaşılan ifadeler tartışılmış ve bu ifadeler çerçevesinde öneriler geliştirilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak, Türkiye’nin uluslararası enerji ve ulaştırma koridorlarındaki etkinliğini ancak güçlü bir deniz ticareti yapısıyla gerçekleştirebileceği ortaya koyulmuştur.
The facts that strong economies require more energy production which in turn requires further energy resources increase the importance of the energy and transport corridors for energy policies. This increase makes it clear that sea transport has a strategic role in terms of transit passage and the port/terminal links of pipelines. Concerning all these interrelations, this exploratory research aims to explore and reveal the effects of the strategic developments focused on the international energy and transport corridors on the Turkish seaborne trade. To reach this particular aim, a through literature review was carried out concerning the international energy and transport corridors and international energy sector. This literature review was followed by certain content analysis regarding the effects of the developments in the above mentioned areas on Turkey in general and a Delphi research involving the effects of such developments on the Turkish seaborne trade in particular. The research was concluded with a discussion on the statements agreed during Delphi research process. The discussion created certain recommendations and revealed that Turkey can maintain and sustain her effectiveness on the international energy and transport corridors only and only through having a powerful and effective seaborne trade structure.

5.Assessment of the Importance of Competence Criteria for Persons Who Will Work as Electro-Technical Officer On Board
Nebi Gedik
doi: 10.5505/jems.2017.96158  Pages 140 - 152
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin denizcilik sektörüne yansımasıyla gemilerde elektro-teknik zabiti olarak çalışacak kişilerin fonksiyonu ve dolayısıyla da bu kişilerden beklenen nitelikler artmıştır. Bu çalışmada, gemilerde elektro-teknik zabiti olarak çalışacak kişilerin, görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmelerinde etkili olacak mesleki yeterliklerinin uzman görüşleri doğrultusunda önem sıralaması araştırılmıştır. Çalışmada, yeni STCW kuralları çerçevesinde elektro-teknik zabitlerinden beklenen mesleki yeterlik ölçütleri tespit edilmiştir. Daha sonra bu ölçütler ana ölçütler ve alt ölçütler olarak kategorize edilmiştir. Belirlenen yeterlik ölçütlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve önem dereceleri, bulanık AHP yönteminin ele alındığı bir model yaklaşım ile belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, gemilerde elektro-teknik zabiti olarak görev yapacak kişilerin görevlerini başarıyla yerine getirmelerinde en büyük etken olarak bakım ve arıza bulma/giderme konularındaki bilgi ve becerilerinin olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
With the development of technology and its reflection on the maritime industry, the importance of electro-technical officers who will work in the marine sector has increased. In line with this increasing importance, in this study, an order of the importance of effective competencies in the success of electro-technical officers who will work on ships is investigated in line with expert opinions. Firstly, the main competence criteria expected from the electric stewardship within the framework of the new STCW rule are identified and then an order of importance for competence criteria is put forward by referring to expert opinions. The relevance of the determined competence criteria to each other and importance ratings are determined by the fuzzy AHP method. According to the results, the most important factors in the success of those who will serve as the electro-technical officers are knowledge and the skills of maintenance and troubleshooting.

6.A Quantitative Case Study Regarding the Future of Turkey's Maritime Education
Ünal Özdemir, Nur Jale Ece, Nebi Gedik
doi: 10.5505/jems.2017.83703  Pages 154 - 170
Bu çalışma ile ülkemizde yükseköğretim kurumuna (YÖK) bağlı denizcilik eğitimi veren lisans düzeyindeki bölümlerde yer alan öğretim üyelerine yönelik kantitatif bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. Lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren deniz ulaştırma işletme ve gemi makinaları işletme mühendisliği bölümleri kapsamında yer alan öğretim üyeleri çalışmanın ana kapsamını oluşturmaktadır. Bu bölümlerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için gerekliliklerini sağlama konusunda yaşanan sorunlar, yeni kurulan fakülte ve yüksekokul sayılarının artması ile birlikte daha da çarpıcı boyuta geleceği tahmin edilmektedir. Çalışmada probleme neden olan etkenler kantitatif teknikler yardımı ile incelenmiş ve soruna yönelik çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Probleme neden olan çeşitli etkenler biraraya getirilerek, bu etkenlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve önem dereceleri bulanık AHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) ve soruna çözüm sunabilecek çözüm önerileri arasında da bir değerlendirme yapabilmesi adına bulanık TOPSIS (Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) yönteminin ele alındığı bir model yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretim üyesi sayısının yeterli sayıda olmayışının temel nedenlerinden bazıları sırasıyla; “akademisyen ücretlerinin düşüklüğü”, “denizde çalışanlar için yüksek ücret imkânı”, “üniversiteler tarafından yeteri sayıda akademik kadronun açılmaması” olarak tespit edilmiştir. Bu soruna çözüm getirebilecek en önemli alternatiflerden bazıları ise; “akademisyenlik mesleğine olan ilginin arttırılması, özendirilmesi ve öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi”, “YÖK’ün istemiş olduğu gerekliliklerin denizcilik eğitimi veren kurumlar için farklı kategoride düzenlenmesi” ve “üniversite yönetimlerince denizcilik eğitimi veren kurumlara bazı özel yetkilerin tanınması” olarak tespit edilmiştir.
In this study, it is aimed to conduct a quantitative research amongst academic members of higher education institution's (YÖK) maritime departments that gives education on bachelor's level. Academic staff who are working in the departments of maritime transportation and marine engineering are the main extent of this study. It is estimated that the problems regarding required competencies and qualifications of these maritime departments will become more crucial by the newly opened faculties and high schools. In this research, with the help of quantitative techniques, we tried to inspect the factors that are behind such problems and represented particular solutions. Factors that cause the main problem are gathered together. Significance levels and interrelations of such factors are analyzed with fuzzy AHP (fuzzy analytic hierarchy process) and fuzzy TOPSIS (fuzzy technique for order performance by similarity to ideal solution) is used for the determination of the solution recommendations. Concordantly, a model approach that combine both techniques are created. As a result of the study, main reasons behind the lack of academic staff numbers are found as; "low academic salaries", "high salary of sea workers", "insufficient number of academic positions that are declared by universities". In addition, best alternatives for the solution of these problems are discovered as; "encouragement and motivation for the academics as an occupation", "regulation of YÖK's competencies and qualifications for maritime departments in different categories", "special authorizations for maritime departments by university managements".

7.Analysis of the Relationship Between Variables Related to Paris Mou - PSC Inspections and the Results of Inspection Applied to Turkish Flagged Ships
Fatih Yılmaz, Nur Jale Ece
doi: 10.5505/jems.2017.20592  Pages 172 - 185
Bu çalışmada; çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında, deniz ve çevre emniyetine ilişkin Türk bayraklı gemilere uygulanan Liman Devleti Denetimlerinin (PSC) sonucu ile denetlenen gemilerin yaşı, tipi, denetim mevsimi, türü ve yeri ile tespit edilen eksiklik sayısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 2011-2016 yılları arasında Paris MoU’da denetlenen Türk bayraklı gemilere ilişkin verilerin frekans dağılımları verilmiş, söz konusu parametrik olmayan değişkenler arasında istatistiksel olarak belirli bir ilişki olup olmadığı sonucuna varmak için Ki-Kare Testi (χ2) yapılmıştır. Araştırmanın bulguları; 2011-2016 yılları arasındaki dönemde Paris MoU genelinde uygulanan tüm denetimlerde tutulma oranı %3’ler mertebesinde seyrederken, Türk bayraklı gemilerde ise ortalamanın %4,7 olduğu görülmüştür. Türk bayraklı gemilere yönelik denetim ve tutulmalarda en fazla 13 yaş ve üzeri gemilerin öne çıktığı, 5 ve daha fazla sayıda eksiklik tespit edilen PSC denetimlerinin %91,7’sinin tutulma ile sonuçlandığı, gemi yaşı ile denetim sonucu; eksilik sayısı ile denetim sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, it is aimed to examine the relations between the inspection results and the age and type of ships, the season, type and location of inspections and the number of deficiencies detected at ships by the Port State Inspections (PSC) carried out onboard the Turkish flagged vessels for maritime and environmental safety within the scope of the Paris MOU, which the majority is formed by European countries. Frequency distribution of Turkish flagged vessels inspected in Paris MoU is given in the period between 2011 and 2016 and The Chi Square Test (χ2) is used to determine whether a relationship exists between non-parametric variables. Findings of this study are; in the period between 2011 and 2016, the rate of detention in all PSC inspections carried out in Paris MOU was around %3,0, while for Turkish flagged vessels it was %4,7. The inspection and detention cases were mostly experienced on ships of 13 years of age and over, and %91,7 of the PSC inspections where 5 or more deficiencies were detected resulted in a detention. It has been concluded that there is a statistically significant relationship between the inspection result and age of the ship; between the inspection result and number of deficiencies of the ships detected by PSC.

8.Flag Choice Behavior in the Turkish Merchant Fleet: A Model Proposal with Artificial Neural Network Approach
Burak Köseoğlu, Ali Cemal Töz, Cenk Şakar
doi: 10.5505/jems.2017.02997  Pages 186 - 200
Gemi yönetim firmaları, işlettiği gemiler ile ilgili çeşitli stratejik kararlar almaktadır. Bu stratejik kararların en önemlisi "Bayrak Seçim" kararıdır. İşletme tarafından verilen bu karar, iç ve dış faktörlerin ışığı altında şekillenmektedir.
Bu çalışmada öncelikle Türk deniz ticaret filosunun işleyişinde önemli rol oynayan gemi sahiplerinin bayrak seçim kararını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Daha sonra, bu karar üzerinde önemli etkileri olan faktörlerin ilişki ve birliktelik düzeyleri veri madenciliği uygulaması ile tespit edilmiştir. Elde edilen çıktılar Yapay Sinir Ağları (YSA) uygulaması ile bayrak seçimi kararı için bir model üretilmesinde kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının, denizyolu taşımacılığında söz sahibi olan gemi sahipleri ve gemi yönetim firmalarının bayrak seçme kararı açısından bir kılavuz oluşturması ayrıca konuya ilişkin diğer kurum ve kuruluşlar açısından da koordinasyona katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Shipping companies have to take several strategic decisions about the vessels that perform transportation activities. The most important of these strategic decisions is “Flag Choice”. This decision given by the company is shaped under the light of external and internal factors.
In this paper, initially, the factors which affect flag choice decision of shipping companies and ship owners who play an important role to handle Turkish merchant fleet are determined. Then, the relation and association status of the factors which have significant impacts on this decision are displayed with data mining application. Artificial Neural Networks (ANN) application is realized with the obtained outputs and a model is proposed for flag selection decision. It is expected that the results of the study provides certain outcomes and guidelines for related organizations dealing with shipping operations as well as suggestions for effective and efficient coordination among the relevant institutions.

9.Port Industry Related Relationship Marketing Applications
Aylin Çalışkan, Soner Esmer
doi: 10.5505/jems.2017.85856  Pages 202 - 215
Yoğun rekabet, homojen hizmetler, teknolojik gelişmeler ve müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerindeki değişmeler liman işletmeleri üzerindeki değişmeye yönelik olan baskıyı artırmaktadır. Bu durumlarda limanların rekabetçi avantaj elde edebilmesi için ilişkisel pazarlama stratejisinin önemi ortaya çıkmaktadır. İlişkisel pazarlama özellikle rakipler arasında hizmet ve fiyatlarında benzerlik olduğunda farklılık yaratıcı değer katmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki limanların ilişkisel pazarlama faaliyetleri keşfedilmiştir. İlişkisel pazarlamanın ana fikri özel müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak olduğu için cevap aranmaya çalışılan çalışmanın ana sorusu “Limanlar özel müşterileriyle ilişkilerini nasıl geliştirir ve sürdürür?” dür. 32 liman pazarlama müdürüne açık uçlu sorular sorulmuş ve cevaplar içerik analiziyle incelenmiştir.
The changing dynamics of the port industry such as intense competition, more homogeneous services, technological developments, and changes occurred in the needs, wants, and expectations of customers have been raising the pressure for differentiation on port businesses. In these circumstances to develop competitive advantage, the importance of relationship marketing shows up for port companies. Relationship marketing lies in adding the value that makes difference, especially when services and prices are similar among the competitors. In this exploratory research, the current relationship marketing (RM) applications of ports in Turkey were explored. Because the focal point of relationship marketing is to build strong relationships with special customer, the main question that is tried to be answered with this study is “How ports develop and sustain relationships with special customers?”. Open ended questions were asked to the 32 port marketing managers and answers were analyzed with content analysis.

ERRATUM (ER)
10.Erratum to JEMS (Journal of ETA Maritime Science), Volume 5, Issue 1 (2017)
Remzi Fışkın
doi: 10.5505/jems.2017.25338  Page 216
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale