E-ISSN: 2148-9386
Volume : 7 Issue : 4 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 7 (4)
Volume: 7  Issue: 4 - 2019
EDITORIAL (ED)
1.Editorial
Selçuk Nas
Pages 264 - 265
Abstract | Full Text PDF

FULL TEXT
2.Journal of ETA Maritime Science (Volume: 7 Issue: 4, 2019)
Selçuk Nas
Pages 264 - 367
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
3.Usability of Human Error Assessment and Reduction Technique with a 4M framework (HEART–4M) – A Case Study on Ship Grounding Accidents
Ludfi Pratiwi Bowo, Masao Furusho
doi: 10.5505/jems.2019.54775  Pages 266 - 279
Human error plays a vital role in causing maritime accidents. This paper presents the analysis of human factors in 52 grounding accident reports of ships greater than 10,000 GT retrieved from 11 national investigation boards. In this study, the categorization of error-producing conditions (EPCs) from the Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) methodology to 4M (Man, Machine, Media, and Management) framework, EPC–4M was carried out. This study aims to categorize the EPCs to the 4M framework to better explain these other factors that relate to human factors. There were 18 EPCs in man factors, 3 EPCs in machine factors, 1 EPC in media factors, and 16 EPCs in management factors. Three types of generic tasks were obtained in this grounding analysis, and 259 relevance EPC–4M were acquired. EPCs related to management factors were the primary causes of such accidents. The average human error probability for these cases was around 55%.

4.Academicians Viewpoint on Port Managers Prior Competencies in terms of Environmental Sustainability Performance of Container Port Enterprises in Turkey
Özgür Tezcan, Barış Kuleyin
doi: 10.5505/jems.2019.29491  Pages 280 - 292
Liman işletmeleri, hem kurumsal devamlılıklarını sağlayabilmek hem de kaynakları doğru kullanan, içinde bulunduğu toplum ve çevreye uyumlu örgütler olabilmek için sürdürülebilirlik kavramını önemsemektedir. Bir işletmenin bu çerçevede gerçekleştirdiği etkinlikler onun sürdürülebilirlik performansını oluşturur. İçinde bulunduğu doğal ve biyolojik çevre ile uyumlu liman olgusunun önemli hale gelmesi nedeniyle liman işletmelerinin sürdürülebilirlik performansının çevresel boyutu ele alınmıştır. Bir işletmenin sürdürülebilirlik etkinlikleri, yöneticilerinin özellikleri ve konuya yaklaşımları ile ilgilidir. Bu çalışma, liman işletmelerinin çevresel sürdürülebilirlik performansı açısından öncelikli liman yönetici yetkinliklerinin değerlendirilmesini amaçlar. Çalışmada liman yöneticisi kapsamında operasyon müdürünün yetkinlikleri incelenmiştir. Yetkinliklerin belirlenmesi için üç aşamalı Delfi tekniği kullanılmıştır. Delfi uygulaması, 13 uzman akademisyenden oluşan bir uzman grubu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde 15 adet yetkinlik maddesine ulaşılmıştır. Belirlenen yetkinliklerin, liman işletmelerinde yönetici seçimi ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Ports regard sustainability as of great importance in their efforts to sustain their corporate feature aiming to use resources effectively and comply with the environment and the society in which they are located. The activities an organization carries out its sustainability performance. Full compliance of this performance with the relevant natural and biological environment is greatly important. That’s why the main point discussed in this study is the environmental sustainability performance of the port enterprises. As the competencies of port managers pay an important role in this performance, this study aims to scrutinize and evaluate these competencies of port operation managers in particular. To determine these competencies, a three-step Delphi technique has been used. This technique has been conducted through an expert group of 13 academicians. The results revealed 15 competency items. The identified competencies are believed to contribute to the effective process of selecting/employing managers in port organizations which will ensure corporate sustainability.

5.A Quantitative Analysis of the Factors That May Cause Occupational Accidents at Ports
Mahmut Mollaoğlu, Umur Bucak, Hakan Demirel
doi: 10.5505/jems.2019.15238  Pages 294 - 303
Son yıllarda limanlarda, stratejik yönetimin bir gereği olarak sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu içerisinde önemli bir yer tutan güvenlik unsuru, liman sahasında iş kazalarının minimize edilmesi kapsamında oldukça değerlidir. İş kazası tehdidine karşı önlem alabilmek adına iş kazalarına neden olan riskleri kavramak, bu kazaların nasıl gerçekleştiğini bilmek kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı liman sahasında iş sağlığı ve güvenliği ihlallerine sebep olabilecek riskleri tanımlamak ve uzman değerlendirmeleri sonucu öne çıkan riskleri ortaya koymaktır. Uzmanların öncelik algısının analiz edilmesinde Bulanık AHP yöntemine başvurulmuştur. Buna göre, ‘Aşırı Güven ve İşi Boş Verme’, ‘Birimler Arası ve Birim İçi İletişim Kopukluğu’, ‘Dikkat Eksikliği’ ve ‘Bakım ve Onarım Sırasında Gerekli Önlemlerin Alınmaması’ gibi riskler diğer kriterlere nazaran çok daha fazla ön plana çıkmıştır. Böylece insan faktörü ve iletişim düzeyinin liman sahasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir role sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
In recent years, the concept of sustainability has come to the forefront as a requirement of strategic management in ports. The safety component which has an important place in the social dimension of sustainability, is very valuable in terms of minimizing work accidents at the port area. In order to take precautions against the work accident threat, understanding which risks cause work accidents is as important as knowing how these accidents occur. The aim of this study is to identify risks in port area that cause Occupational Health and Safety (OHS) violations and to reveal prominent risks as a result of expert reviews. Fuzzy AHP method is employed to analyze priority perception of the experts. Accordingly, risks which are ‘Overconfidence and Disengagement’, ‘Inter-Department and In-Department Communication Gap’, ‘Lack of Attention’, ‘Failure to Take Required Precautions during Repair and Maintenance’ have been come into prominence in comparison to other factors. It can be concluded that human factor and communication level have vital role to provide OHS in port area.

6.Strait of İstanbul Crossing Simulation of a VLCC Type Ship in Autopilot Mode
İsmail Bayezit, Rahman Bitirgen, Muhsin Hançer, Omer Kemal Kinaci, Omer Kemal Kinaci
doi: 10.5505/jems.2019.83798  Pages 304 - 316
Dünyanın en dar su yollarından biri olan İstanbul Boğazı’nda, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü uyarınca, gemi geçişi esnasında otopilot kullanımı yasaktır. Ancak son yıllarda bilgisayarların günlük hayatın her evresine dahil olması ve kontrol mühendisliğindeki kayda değer ilerlemeler güvenli otopilotajın önünü açmıştır. Bu çalışmada 320m boyunda bir geminin otopilot modunda İstanbul Boğazı geçiş simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Gemi hareket denklemleri üç serbestlik dereceli ve nonlineer olarak ele alınmış ve geminin dümeni oransal ve türevsel kontrolör kullanılarak kontrol edilmiştir. Azami hız tüzüğe uygun olarak 10knot alınmıştır. Boğaz’daki akıntı hesaplara dahil edilmemiştir. Kontrolör kazançları genetik algoritma kullanılarak optimize edilmiştir. Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda geminin otopilot modunda İstanbul Boğazı’nı güvenli bir şekilde geçtiği gözlemlenmiştir.
According to Maritime Traffic Regulations for the Turkish Straits, “steering shall always be by hand” and “automatic steering devices shall never be used”. However, it is considered that recent technological boost in computer science and control engineering opened this regulation to discussion; as today, automatic steering devices are a lot more safer. In this study, navigation of a 320m long ship through the Strait of İstanbul in autopilot mode was simulated. Ship motion equations are nonlinear and have three degree-of-freedom. Rudder was controlled by PD controller. Maximum speed of the ship during navigation was 10 knots as per traffic regulations. It was assumed that there was no current in Strait of İstanbul during ship’s passage. Proportional and derivative gains were optimized by genetic algorithm. Simulation results show that the ship can safely voyage through the Strait of İstanbul in autopilot mode.

7.ACFD Study On the Hydrodynamic Characteristics of the Antifouling Paints
Utku Cem Karabulut, Yavuz Hakan Özdemir, Barış Barlas
doi: 10.5505/jems.2019.63644  Pages 318 - 331
Bu çalışmada, çeşitli antifouling boyaların hidrodinamik performanslarını incelemek için kullanılabilecek bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yaklaşımı sunulmaktadır. Düz bir levhanın etrafında gelişen, Reynolds sayısı2,8×〖10〗^6ve 5,5×〖10〗^6olan akışları modellemek üzere, zamandan bağımsız zaman ortalamalı Navier Stokes (RANS) denklemleri çözülmüştür. Yüzey pürüzlülüğünün etkileri, sınır tabakanın logaritmik yasa bölgesindeki hız profilinde aşağı kayma olarak modellenmiştir. Tam ölçekli bir gemiye ait sürtünme direnci sonuçlarını tahmin etmek üzere Granville’nin benzerlik yasasından faydalanılmıştır. Sonuçlar daha önceki deneysel ve sayısal çalışmalar ile uyum içerisindedir.
This paper presents a computational fluid dynamics (CFD) approach which can be used to investigate the hydrodynamic performances of various antifouling paints. Steady Reynolds - Averaged - Navier - Stokes (RANS) equations were solved for the flows around a flat plate at Reynolds number of 2,8×〖10〗^6 and 5,5×〖10〗^6. The surface roughness effects were modelled as downward shift of the velocity profile at the log – law region of the boundary layer. Granville’s similarity law was used to extrapolate the results for a full scale ship. Results are in good agreement with the previous experimental and numerical studies.

8.Parametric Sail Analysis of Sailing Yachts in 9-20 Meters
Sarih Sarı, Muhsin Aydın
doi: 10.5505/jems.2019.52714  Pages 332 - 343
Yapılan çalışmada salmalı yatlar için yelken parametrelerinin boyutlarının en uygun şekilde belirlenmesi ayrıca belirlenen yelken ve tekne için performans değerlerinin tahmin edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak üretilen tekneler incelenerek, yaygın olarak kullanılmakta olan gemi boyu aralığı 9 ile 20 m arasında belirlenmiştir. Bu aralıkta hesaplamalar ve tahminler yapılabilmesi için 9.15, 14.25 ve 19.50 m tam boya sahip 3 adet tekne oluşturulmuştur. Oluşturulan her bir tekneye karşılık gelecek şekilde 81 adet farklı yelken donanımı oluşturularak, her bir tekne ve yelken donanımı için 6, 12 ve 20 knot rüzgar hızlarında ve her bir rüzgar hızı için rüzgarın karşıdan alındığı durumda 45, 90 ve 110 derece açılarda, rüzgarın arkadan alındığı durumda ise 90, 120 ve 140 derece açılarda incelemeler yapılmıştır.
Yapılan incelemeler sonuçlarındaki elde edilen verilerin en iyi %25’inin ortalama değerlerinden yola çıkılarak 9 ile 20 m boy aralığında tüm rüzgar koşulları için kullanışlı sayılabilecek yelken donanım boyutlarını belirlemek mümkün olmuştur. Ayrıca istenilen boydaki teknenin tekne hızı, sürüklenme kuvveti ve bayılma açısı performans değerlerinin tahmin edilebilmesi %2’nin altındaki hata oranıyla sağlanmıştır.
The study was carried out in order to determine the dimensions of the sailing parameters for the sailing yachts in the most appropriate way and to estimate the performance values for the determined sail and boat. The length overall range, which is widely used for this purpose, is determined between 9 and 20 m. In order to make calculations and estimations in this range, 3 boats having 9.15, 14.25 and 19.50 m full size were formed. 81 different sailing equipment was created to correspond to each boat. For each boat and sailing equipment, it was examined at wind speeds of 6, 12 and 20 knots and in angles of 45, 90 and 110 degrees in wind direction. In the case of the opposite direction of the wind, 90, 120 and 140 degree angles were examined.
Based on the average of the 25% of the results of the surveys, it was possible to determine the dimensions of sailing equipment that could be considered useful for all wind conditions between 9 and 20 m in length. In addition, estimation of boat speed, drift force and heel angle performance values of the desired length of the vessel is provided with an error rate of less than 2%.

9.Antecedents and Consequences of Cybersecurity Awareness: A Case Study for Turkish Maritime Sector
Pelin Bolat, Gizem Kayişoğlu
doi: 10.5505/jems.2019.85057  Pages 344 - 360
Siber güvenlik farkındalığı, deniz taşımacılığında ve diğer sektörlerde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, deniz alanında siber güvenlik ile ilgili çalışmalar analiz edildikten sonra, Türk Denizcilik Sektörü bir örnek olay incelemesi olarak alınarak denizcilik alanındaki siber güvenlik farkındalığının öncül faktörlerinin ve sonuçlarının anlaşılması amaçlanmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesi, Türkiye'nin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun 211 denizcilik çalışanından elde edilen anket verilerini analiz ederek hipotezleri doğrulamak için kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modelinin sonuçlarına göre; (a) eğitimin, deniz çalışanlarının siber güvenliğe yönelik doğru davranış geliştirebilmesi için siber güvenlik farkındalığını etkileyen önemli bir faktör olduğu; (b) siber güvenlik olaylarının veya deneyimlerinin, çalışanın siber güvenlik farkındalığını ve davranışlarını önemli ölçüde etkilediği; (c) deniz siber güvenlik farkındalığının, güvenli kullanıcı davranışını önemli ölçüde etkilediği sonuçları ortaya çıkmıştır. Ek olarak, bilgi paylaşımı ve kural ile politikaların diğer sektörlerde olduğunun tersine denizcilik sektöründe çalışanların siber güvenlik farkındalığı ve güvenli davranış geliştirmesi üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.
Cybersecurity awareness has arisen as an important issue in maritime transportation as well as in other sectors. In this paper, after analyzing maritime cybersecurity literature, it is aimed to understand the factors of antecedents and consequences of cybersecurity awareness in maritime domain by taking Turkish Maritime Sector as a case study. Structural Equation Modeling is used for understanding the factors by validating a questionnaire data from 211 maritime employees who graduated from Department of Marine Transportation Management Engineering and Marine Engineering in Turkey. It is found that (a) education is a significant factor in enhancing the maritime cybersecurity awareness for employee’s behavior towards cybersecurity; (b) cybersecurity incidents or experiences significantly influences employee’s cybersecurity awareness and their behavior; (c) maritime cybersecurity awareness significantly affect secure user behavior. In addition, results show that rules and policies with information sharing do not have significant effect on cybersecurity awareness and development secure employee behavior.

LookUs & Online Makale