E-ISSN: 2148-9386
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 6 (1)
Volume: 6  Issue: 1 - 2018
EDITORIAL (ED)
1.Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2018.30075  Pages 1 - 2
Abstract |Full Text PDF

2.Journal of ETA Maritime Science (Volume: 6 Issue: 1, 2018)

Pages 1 - 82
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
3.Fault Tree Analysis of Tanker Accidents during Loading and Unloading Operations at the Tanker Terminals
Ömer Arslan, Yusuf Zorba, Jelenko Svetak
doi: 10.5505/jems.2018.29981  Pages 3 - 16
Dünya ticaretinin karşılanmasında bir yol olan deniz yolu taşımacılığının en önemli unsurlarından biri de gemilerdir. Gemiler kullanım alanlarına göre ticaret gemileri, servis gemileri ve savaş gemileri gibi birçok sınıf içerir. Tanker gemileri ticari gemiler kısmında yer almaktadır. Dolayısıyla ticaretin önemli bir noktası olan tanker gemileri teknolojiyle birlikte daha da gelişmektedir. Ancak gelişen teknoloji ve yapılan düzenlemelerle alınan önlemler deniz kazalarını sıfıra indirememektedir. Bu çalışmada tanker terminallerinde yükleme ve boşaltma operasyonları sırasında gemilerde meydana gelen kazalar insan faktörü ve emniyet bakımından incelenmiştir. Çalışma kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Küresel Bütünleşik Deniz Taşımacılığı Bilgi Sistemi (GISIS), MAIB ve Maritime Safety Authority of New Zealand gibi kuruluşlar tarafından 2000-2014 yolları arasında yayınlanmış raporlar incelenmiştir. Uygun veriler içeren toplam 10 gemi kazası, sonuçlarına göre sınıflandırılmış ver irdelenmiştir. Kaza nedenlerinin oluşturulmasında Hata Ağacı Analizi (FTA - Fault Tree Analysis) yöntemi kullanılmış ve sonuçlar Monte Carlo Simülasyonu ile sınanmıştır. Sonuç olarak prosedüre uymama ve bilgi eksikliği en önemli etmenler olarak bulunmuştur.
One of the most important elements of maritime transportation which is a way of the world trade is the ships. Depending on their purpose, the vessels include many classifications, such as; commercial vessels, service vessels and war ships. Commercial vessels include tankers. Therefore, tankers that are an important point of trade have been developing together with technology. However, the measures taken by the developing technology and the regulations in the maritime sector made cannot reduce the sea accidents to zero. In this study, marine accidents occurred during loading and unloading operations at the tanker terminals were analyzed in terms of human factor and safety. Reports in between 2000 and 2014 of IMO (International Maritime Organization) GISIS (Global Integrated Shipping Information System), MAIB and Maritime Safety Authority of New Zealand and others were investigated. A total of 10 vessel accidents involving the appropriate data were analyzed and classified according to the results. Fault Tree Analysis (FTA) method was used to create the causes of accidents and the results have been tested with Monte Carlo Simulation. As a conclusion, failure to comply with operating procedures and lack of knowledge were found to be the most important factors.

4.Experimental Investigation of Friction Coefficient Between Piston Ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines with Taguchi Method
Ömer Savaş, Hüseyin Elçiçek, Zafer Aydın
doi: 10.5505/jems.2018.98852  Pages 17 - 25
Yapılan çalışmada, içten yanmalı motorlarda yağlayıcı tipi, kirletici cinsi, kirletici oranı, yük, devir ve sıcaklık parametrelerinin segman-silindir gömleği çifti arasındaki sürtünme katsayısı üzerine etkileri incelenmiştir. Silindir gömleği yüzey durumu iki seviyeli olarak, diğer parametreler ise üç seviyeli olarak seçilmiştir. Deneylerde içten yanmalı dizel motor segman-silindir gömleği mekanizmasına benzer deney düzeneği kullanılmıştır. Sürtünme katsayısı ölçümleri üç eksenli bir kuvvet sensörü yardımıyla yapılmıştır.
Çalışmada L18 ortogonal Taguchi istatiksel yöntemi kullanılmıştır. Tüm varyasyonlar dikkate alındığında 8748 deney yapılması gerekirken, deney sayısı Taguchi yöntemi ile 18’e düşürülmüştür. Taguchi yönteminin yanı sıra parametrelerin etkinliklerini belirleyebilmek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda segman-silindir gömleği arasında yağlayıcıya yakıt karışımının sürtünme katsayısı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür.
The purpose of this study was to investigate the effects of various parameter on friction coefficient between piston ring and cylinder liners in an internal combustion engine. Fuel contamination type, fuel contamination ratio, load, cycle speed and temperature parame-ters are chosen as three levels; cylinder shell surface condition parameter is two levels. A tribotester device is manufactured for purpose of examining friction coefficient between piston ring and cylinder liner. Friction coefficients were measured by a three-axis force sensor.
Taguchi (L18) orthogonal array was used to obtain the best combination of working para-meters for the most efficient reduction of friction coefficient. Numbers of experiments were reduced from 8748 to 18 by using the Taguchi method. In addition, the analysis of variance was performed to determine the effect of each parameter. Experimental results showed that mixed fuel oil into the lubricating system have been found as a significant effect on friction behavior.

5.Cost Efficiency and Emission Analysis of a Bulk Carrier Cranes Operation
Veysi Başhan, Mehmet Çakır, Halil İbrahim Sönmez
doi: 10.5505/jems.2018.73645  Pages 27 - 36
Bu çalışmada M/V İnce İnebolu gemisine ait kreynlerin ekonomik analizleri yapılmıştır. Analizler ECA (Emisyon Kontrol Bölgeleri) göz önüne alınarak farklı yakıtlar için tekrarlanmıştır. Yakıt fiyatlarının artabileceği ihtimaline karşın değişken yakıt fiyatları da hesaba katılmıştır. Bu analizler sonucunda kreyn çalıştırılmasının dizel jeneratörden çektiği güç hesaplanarak, harcanan yakıt miktarı tespit edilmiştir. Buna ek olarak, kreyn için harcanan bu yakıtın ne kadar NOx, SO2, CO2, PM ve HC emisyonu oluşturduğu hesaplanmıştır. %25 jeneratör yükünde kreyn çalıştırılması sebebiyle, 1 yılda, çalışmanın yapıldığı gemiyle benzer özellikte 10 gemisi olan bir şirket atmosfere yaklaşık 30-35 ton SO2, 38-42 ton NOx, 1980-2090 ton CO2, 2.8-3 ton PM ve 4.2-4.5 ton HC emisyonları salmaktadır. Çalışma sonucunda, dizel jeneratörün %25 yükte iken kreynin çalıştırılmasıyla IFO 380 ve IFO 180 yakıtlarında 60.000-70.000 $ arasında, MGO için 100.000-110.000 $ arasında yıllık çalıştırma maliyeti olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada gemi yüklerinin kreynle yükleme-tahliye operasyonlarının ekonomik analizi yapılarak kreynlerin kullanım maliyeti hesaplanmış ve loader kullanılmasıyla karşılaştırma yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.
This study carries out economic analyzes of the cranes belonging to the M/V İnce İnebolu. Analyzes were repeated for variable fuels considering ECA (Emission Control Areas), and variable fuel prices were included into analyzes given the fluctuating fuel prices. As a result of these analyzes, the amount of fuel consumed has been determined by calculating the power of the diesel generator from the operation of the crane. In addition, this study calculated how much NOx, SO2, CO2, PM and HC emissions this fuel generates. Since a crane is operated at 25% of the generator load, in a year, a company, with 10 ships with similar characteristics to the vessel where the work was done, has released about 30-35 tons of SO2, 38-42 tons of NOx, 1980-2090 tons of CO2, 2.8-3 tons of PM and 4.2-4.5 tons of HC emissions to the atmosphere. The results demonstrate that running the crane with the diesel generator at 25% load causes between 60.000USD - 70.000USDannual operating cost for IFO 380 and IFO 180 fuels, and between 100.000USD -110.000USD annual operating cost for MGO. As a result, this study calculates the cost of crane usage through the economic analysis of cargo loading and unloading operations of the ship by cranes, and thereby, enables a comparison with loader usage.

6.Evaluation of Investment Impact on Port Efficiency: Berthing Time Difference as a Performance Indicator
Bayram Bilge Sağlam, Abdullah Açık, Egemen Ertürk
doi: 10.5505/jems.2018.52385  Pages 37 - 46
Liman işletme çevresinin rekabetçi doğası, liman işletmecilerine performans ile ilgili hususlarda bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Rekabetçi avantajı elde etmek adına, stratejik olarak yapılabilecek hamleler tükendiğinde, geriye kalan tek seçenek limana uğrayan gemileri artırma yolu ile liman performansını yukarı çekmektir. Bu hedefe ulaşmanın bir yolu her bir geminin limanda kaldığı süreyi minimuma indirmektir. Bu çalışma, veri zarflama analizi (VZA) ile, bu hususu geliştirmek için yatırım yapmış bir limanı, çıktı olarak yanaşma zaman farkını (YZF) kullanarak analiz etmektedir. Sonuçlar VZA’nın liman işletmecileri tarafından yatırımlarının değerlendirilmesinde önemli bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Highly competitive nature of port business environment puts heavy pressure on port operators on performance related issues. In order to be competitive, after all the other strategic moves are exhausted, what is left is to improve the performance of a port by means of increasing the number of vessels calling the port. One way to achieve this goal is to minimize the time spent at port for each vessel. Using the data envelopment analysis (DEA) method to evaluate its efficiency, this paper analyzes a port which made investments in order to improve this issue with berthing time difference (BTD) as the output. The results show that DEA method can be a valuable tool for port operators in evaluating the efficiency of their investments.

7.A Production Planning and Control Methodology Proposal for Shipyards
Mustafa Kafalı, Yalçın Ünsan, Murat Özkök
doi: 10.5505/jems.2018.02986  Pages 47 - 59
Müşteri odaklı ve siparişe özel çalışan tersanelerin yaşadıkları zorluklardan biri de üretimin planlanması ilerlemenin kontrol edilmesidir. Bu zorluk üretimin kendi dinamikleri çerçevesinde ilerlemesine ve denetim dışı yürümesine neden olmaktadır. Yüksek süreç içi stok seviyesi bu tarz gemi inşaatının içinden çıkılmaz hale gelmesine sebep olan faktörlerden birisidir. Süreç içi stok seviyesinin yüksek olmasının bir diğer olumsuz tesiri de üretim ortamındaki problemleri gizlemesi ve dolayısıyla da çözümünü zorlaştırmasıdır. Bu çalışmada bahsedilen mantığa göre çalışan tersaneler için mevcut performans değerlerine göre güncellenen bir planlama usulü ve geminin çelik tekne kısmının üretimi esnasında süreç içi stok seviyesinin aşırı artmasını önlemeye yardımcı olacak bir üretim kontrol sistemi modeli araştırması yapılmıştır. Ortaya konulacak olan modelin bu tip tersaneler için bir başlangıç uygulaması olabileceği düşünülmektedir.
One of the biggest troubles of the shipyards working customer-oriented and tailor-made manner is planning and controlling of the production progress. This problem causes the production to proceed in the framework of its own dynamics and out of supervision. In this type of shipbuilding, one of the most complicating factors is excessive work-in-process level. Another negative effect of the excessive work-in-process level is that it hides the problems in production stations, and therefore, makes it difficult to solve these problems. A scheduling method, which is updated based on current performance, and a production control system, which prevents the excessive increase of work-in-process level during steel hull production, are investigated for the shipyards that work mentioned genre before. The model to be introduced is thought to be a starting application for such type of shipyards.

8.Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations
Aylin Çalışkan, Soner Esmer
doi: 10.5505/jems.2018.82905  Pages 61 - 74
Sosyal medya bireylerin günlük hayatlarına nüfuz etmişken, işletmelerde bu yeni alanın önemini kavradıklarından beri sosyal medya araçlarını kullanmada yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmeye başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı liman endüstrisinde sosyal medya yönetimi konusundaki boşluğa bir adım atmaktır. Çalışmada odaklanılan örneklem Türkiye’de bulunan konteyner terminalleridir. Daha anlamlı sonuçlar elde etmek amacıyla Los Angeles, Rotterdam ve Antwerp limanlarıyla da bir karşılaştırma yapılmıştır. Dünyadaki en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’ta 8 aylık süreyi kapsayan süre için bir sosyal medya analizi yazılımı ile limanlar analiz edilmiş, en dikkat çekici konular ve katılım seviyeleri belirlenmiştir. Yüksek etkileşim düzeylerine sahip limanların en dikkat çekici mesajlarında liman hizmeti, altyapı ve üstyapı, yatırımlar veya başarı öyküleri hakkında herhangi bir açıklama, resim veya video içermediği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda gerçek örnek olaylarla desteklenerek limanların sosyal medya yönetimleri için öneriler geliştirilmiştir.
While social media has been penetrating the daily lives of individuals, the businesses have started to develop new strategical approaches for using social media tools, since they understand the importance of this new area. This study aims to take a step on the gap about social media marketing in the port industry. The focused sample is container ports located in Turkey, but to gain more meaningful insights, a comparison is also made with the ports of Los Angeles, Rotterdam, and Antwerp. The post set on Facebook, which covers the 8 months’ period, was analyzed through a social media analytics software, and the most attractive topics and engagement levels were determined. It was found that the most attractive posts of ports with high engagement levels do not include any statement, image, or video about port service, infrastructure and superstructure, investments, or success stories. At the end of the study, suggestions are developed by supporting with real cases for ports’ social media management.

9.Roll Motion Stabilizing System Selection Criteria for Ships and Hybrid Fuzzy Ahp-Topsis Application
Hakan Demirel
doi: 10.5505/jems.2018.96636  Pages 75 - 82
Yalpa dengeleyici sistemler mürettebatın verimli çalışmasını sağlamak ve kargo güvenliği açısından birçok gemi türünde tercih edilmektedir. Özellikle büyük açılı yalpa hareketleri, denizde yorgunluk ve kusma gibi etkileri artıracağından gemide çalışan veya seyahat eden insanların hareket kabiliyetini olumsuz etkilemektedir. Bu durumla beraber farklı gemi türleri için, yalpanın azaltılması amacıyla, seyir durumları ve operasyonel özellikleri dikkate alındığında dengeleyici sistem gereksinimi doğmaktadır. Yalpa dengeleyici sistemler farklı gemi türleri için seçilirken birçok kriter değerlendirilerek tercih gerçekleştirilir. Bu çalışmada gemiler için ön dizayn aşamasında yalpa dengeleyici sistem seçimi yapılırken bir sistematik oluşturma amaçlanmış, örnek bir balıkçı teknesinin yalpa hareketini azaltmak için dengeleyici sistem seçim kriterleri ve alternatifleri uzman görüşleri ve literatür incelenerek belirlenmiştir. Kriter-alternatif ilişkisine ait ağırlıklandırmalar alanında uzman 3 farklı grup Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi ekibi tarafından yapılarak, hibrit bulanık AHP-TOPSIS yapısı kullanılmış ve en iyi alternatif belirlenmiştir.
Roll motion stabilization systems are preferred on many types of ships to ensure crew efficiency and cargo safety. In particular, since large roll motions increase the effects of fatigue and vomiting at sea, they adversely affect the mobility of travelling or working people on board. With this situation, when the navigation conditions and operational characteristics for different ship types are taken into consideration, the need for roll stabilizing system will arise. Roll motion stabilization systems are preferred by considering various criteria when chosen for different ship types. In this study, it is aimed to create a systematic procedure for selecting the roll stabilization system in the preliminary design for ships. In order to reduce the roll motion of a fishing boat, roll stabilizing system selection criteria and alternatives have been determined based on expert opinions and literature review. The weightings regarding criterion-alternative relationship are decided by three expert groups of Naval Architecture and Marine Engineer, and the best alternative is determined through hybrid fuzzy AHP-TOPSIS structure.

LookUs & Online Makale