E-ISSN: 2148-9386
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 2 (2)
Volume: 2  Issue: 2 - 2014
EDITORIAL (ED)
1.Editorial

Pages IV - V

ORIGINAL RESEARCH (AR)
2.Assessing The Applications of E-navigation Concept in Turkey by The Using Delphi Technique
Güler Bilen Alkan, Yusuf Volkan Aydoğdu, Ender Yalçın
Pages 81 - 92
Deniz taşımacılığında gemilerin, deniz çevresinin emniyeti ve korunması için yapılan çalışmalar son zamanlarda teknolojik gelişmelerden faydalanarak olası deniz kazalarındaki insan faktörünün azaltılmasına odaklanmaya başlamıştır. Özellikle Baltık Denizi’nde pilot uygulaması yapılan Mona Lisa projesi, Kuzey Deniz bölge projesi olan ACCSEAS, Avrupa Birliği ülkelerince hazırlanan EfficienSea projesi, Malakka ve Singapur Boğazları’nda pilot uygulaması yapılmakta olan MEHDP vb. projeler bunun en güzel örnekleridir. Türk Boğazları’nda günümüze kadar gerçekleşmiş deniz kazaları ve hali hazırda Boğazları kullanan gemilerden doğması muhtemel riskler göz önünde bulundurulduğunda, bu projelere benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi Türk Boğazları’nın geleceği açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmadaki gaye ise geliştirilmiş seyir konseptinin bir nevi temelini oluşturan bu projelerde de olduğu gibi gemi ve deniz çevresi açısından insan faktörünü minimize etmek ve Delphi Tekniği’ni kullanarak Türkiye’deki geliştirilmiş seyir uygulamalarının mevcut durumu ve potansiyeline ilişkin genel bir değerlendirme ortaya çıkarmak olacaktır.
Recently, studies for safety and protection of ships and marine environment in maritime transportation has started to focus on minimizing human interference in likely marine accidents by taking advantage of technogical developments. Especially, the most important of mentioned studies are Mona Lisa project which is made pilot application in Baltic Sea, ACCSEAS project belongs to North Sea, EfficienSea project is constructed by the member states of European Union, MEHDP project which is constituted test bed in Malacca and Singapore Straits. When is considered marine accidents taking place in Turkish Straits and possible risks caused by vessels currently use Turkish Straits, it can be seen clearly that there is vital importance of putting into practice the similiar implementation to these projects for future of Turkish Straits. The aim of this study is minimizing human factor with regards to ship and marine environment as these project which underlie of e-navigation concept and making general assessment concerning with current situation and potential of e-navigation applications in Turkey by using Delphi Techniques.

FULL TEXT
3.Journal of ETA Maritime Science (Volume 2 Issue 2, 2014)

Pages 81 - 142
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
4.The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty
Selçuk Nas, Burak Okşayan
Pages 93 - 98
Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin “Beden Kitle
Endekslerinin” (BKE) belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 328 öğrencinin 2012
Aralık ayında boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra bu öğrencilerin fakülteye
ilk kabullerindeki yapılan boy ve vücut ağırlığı ölçüm verilerini toplamak için arşiv çalışması
yapılmıştır. Toplanan veriler kullanılarak hesaplanan, öğrencilerin BKE değerlerinin yıllara
göre değişimleri incelenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler ortalama 22,8 BKE değeri ile “normal
kilolu” olarak Fakülteye kabul edilmektedir. 5 yıl sonra ise ortalama 24,3 BKE değeri ile “fazla kilolu” sınırına yakın olarak mezun olmaktadır.
This study was performed to determine the “Body Mass Index” (BMI) of students of Dokuz Eylul University Faculty of Maritime. For this purpose, height and body weight of 328 students were measured in December 2012. Then, archival research has been carried out to gather height and body weight data of these students which were measured during their admission to the Faculty. Changes of BMI values of students over the years, which were calculated by using the data collected, were analyzed. As a result, students were admitted to the faculty with an average BMI of 22, 8 as “normal weight”. 5 years later, students were graduated with an average BMI of 24, 8 as close to “overweight” limit.

5.An Assessment for Students’ Perceptions Who Take the Navigation Course for the First Time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty
Barış Kuleyin, Burcu Çelik, Ali Yasin Kaya
Pages 99 - 104
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde verilen “Seyir” dersi, uzakyol vardiya zabitliği eğitimi için en temel ve önemli derslerden birisidir. Çalışmanın amacı, seyir dersine ilk kez giren öğrencilerin dersle ilgili dönem başı ve dönem sonundaki olası algı farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi’nde öğrenim gören ve seyir dersine ilk kez giren 61 öğrenciye, dönem başında ve dönem sonunda olmak üzere iki defa Geiger ve Ogilby (2000) tarafından geliştirilmiş olan bir anket formu uygulanmıştır. Söz konusu anket, şu sorulara cevap aramaktadır: 1) Öğrencilerin seyir dersine yönelik dönem başı algıları öğrencilerin memleketleri ve başarı düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu? 2) Öğrencilerin seyir dersine yönelik dönem sonu algıları öğrencilerin memleketleri ve başarı düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu? 3) Seyir dersine yönelik olarak öğrencilerin algısında eğitim periyodu sonunda bir değişiklik meydana gelmiş midir? Anket verilerinin analizinde SPSS 20 paket programı ve bağımsız t-testi yöntemi kullanılmıştır.
The “Navigation” course, one of the basic courses taught at the Department of Marine Transportation Engineering, is of extremely great importance for oceangoing watchkeeping officer training. Effective, efficient and safe movements of ships are greatly dependent on the quality of this training. Likewise, the desired quality in such education and training is closely related with the attitudes of prospective mariners toward the technical concept of “Navigation” The purpose of this study is to scrutinize the perceptions of the students taking this course for the first time. The analysis involves the perceptions formed at the very beginning of the term as well as those transformed at the end of the term. In this direction, a questionnaire designed by Geiger and Ogilby (2000) was conducted twice (first at the beginning and then at the end of the semester) to 61 students in the Maritime
Faculty of Dokuz Eylul University. The questionnaire sought responses to the following questions: 1. Are there any correlations between former (the initial) perceptions regarding the Navigation course in terms of students’ hometown (origin) and the level of success? 2. Are there any correlations between the latter perceptions regarding the Navigation course in terms of students’ hometown and level of success? 3. Have students’ perceptions of Navigation course changed over the period? SPSS 20 packed program and t-tests were used for the analysis of questionnaire data collected through the questionnaire. Thus such a comparative analysis is thought to bring about a thorough assessment of the development believed to be paced.

6.Effect of the Oil Areas on Marine Traffic and Oil Spill Risks at the Black Sea
Ersan Başar, Umut Yıldırım
Pages 105 - 110
Karadeniz gemi trafiğinin yoğun olduğu ve 6 kıyıdaş ülkenin ihracat ve ithalatında kullandığı
bir denizdir. Bu su alanı deniz ticareti ile birlikte deniz canlı kaynaklarından yoğun olarak
yararlanılan ekonomik ve ekolojik değeri yüksek olan bir yerdir. Son yıllarda Karadeniz’in
ulaşım ve canlı kaynakları yanı sıra yer altı kaynakları da önem teşkil etmiştir. Özellikle petrol arama çalışmalarına önem verilmiştir. Petrol arama alanları gemi trafiğinin yoğun olduğu Karadeniz’in kuzey güney geçiş alanlarında bulunması platform ve gemi kaza risklerini artırmaktadır. Aynı zamanda platformlardan kaynaklanabilecek bir kaza sonrasında dağılacak olan petrol çevresel açıdan önemli riskler ve sorunlar doğuracağı gerçektir.
Yapılan çalışmada, Karadeniz’deki petrol arama alanlarındaki gemi trafik rotaları belirlenmiş ve bu rotaları üzerindeki riskli alanlar ortaya koyulmuştur. Daha sonra bu bölgelerde oluşabilecek bir platform gemi kazası akabinde oluşacak petrol dağılımı alanı ve bütçesi simülasyon yolu ile tespit edilmiştir.
Gemi trafiği açısından başta Sinop ve Ereğli açıkları, riskli alanlar oluşturduğu anlaşılmıştır.
Petrol kirliliği açısından ise en önemli risk alanları Batum cayrosu etkisinde kalan güney doğu
Karadeniz kıyıları ile Kefken kıyıları olarak tespit edilmiştir.
The Black Sea is a sea six state countries using export and import. This water area of marine
living resources of the sea trade conjunction with heavily benefit from high economic and
ecological value. In recent years, the Black Sea, as well as transportation and living resources constituted underground origins and significance. Particularly in the oil exploration activities come to the forefront in this sea. Areas of oil exploration in the Black Sea, north-south transition areas that have intense ship traffic and oil rigs increase the risk of accidents.
The ever growing demand for energy in the modern world continues to increase the risks of
major oil spills during the lengthy travel of this natural resource along global sea routes. Black Sea is under ever increasing ship traffic and oil rig. In this study to be conducted in these areas, the resulting impact of vessel traffic accidents rigs after spill oil spill in the fields have been identified. Results of simulations of critical areas illustrate that spill at some south of Black Sea coast.

7.The Effect of Ship’s Age and Size to Running Costs: An Implementation on Dry Bulk Carrier
Sercan Erol, A. Yaşar Canca, Fikret Çankaya
Pages 111 - 118
Düzensiz hat taşımacılığı olarak da adlandırılan tramp denizyolu taşımacılığında ağırlıklı
yükler olarak dökme yük gemileri tarafından taşınmaktadır. Denizyolu taşımacılığının bu
biçiminde, tam rekabet piyasası şartları hüküm sürdüğünden navlun fiyatı da arz ve talebe göre belirlenmektedir. Dolayısıyla denizyolu taşıma firmalarının kontrolü dahilinde olmayan navlun fiyatlarındaki belirsizliklere karşı pozisyon ayarlamak isteyen sektör işletmeleri maliyet odaklı bir yönetim anlayışı belirlemek durumundadır.
Bu çalışmada gemi büyüklüğü ve yaşının, denizyolu taşma maliyetlerinin bir bileşeni olan işletme (running costs) maliyetleri üzerindeki etkileri araştırılarak maliyet tasarrufu yapılabilmesi adına fikir sunulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, geminin yaşı arttıkça günlük işletme maliyetleri artmakta olup belli kısıtlar içerisinde gemi yaşı sabit tutulduğunda ve gemi büyüklüğü arttıkça personel giderlerinin azalmaktadır (R2= 0,97, F=83,61, p<0,01).
In tramp transportation, which is also called the irregular line transportation, the freight is
mostly carried by bulk carriers. Because of having the conditions of perfect competition market, rate of freight is determined by ‘supply and demand’ in this form of maritime transportation. Therefore, sectorial managements, which want to get a position against the uncertainty of the freight rates that are not under the control of sea transportation corporations, must designate a cost-oriented management style.
In this study, the effect of ship size and ship age to the running costs, which is a component of maritime transportation costs, is inspected, and an opinion is proposed in order to retrench certain costs. The results show that, older ship ages cause daily running costs to increase, and increasing ship size conduce the personnel costs to decrease on constant ship ages under certain constraints (R2= 0,97, F= 83,61, p< 0.01).

8.The Losses Reduction of Permanent Magnet Synchronous Motor and Their Drives Used in Sea Vehicles
Fuat Kılıç, Feriha Erfan Kuyumcu
Pages 119 - 130
Bu çalışmada deniz araçlarında elektrikle tahrik, sürekli mıknatıslı senkron makineler
kullanımına dair bilgiler verilmekte ve yük karakteristikleri bakımından inceleme yapılmaktadır. Bununla birlikte sürekli mıknatıslı senkron motorlarda kayıpları oluşturan konular ele alınmaktadır. Makine kayıplarını azaltmada kullanılan amper başına maksimum moment ve kayıp minimizasyon algoritmaları benzeşim sonuçları karşılaştırılmaktadır.
In this study is given information related to sea vehicles electrical propulsion systems, permanent magnet synchronous machine and their load characteristics are examined. Furthermore, permanent magnet synchronous machine losses issues are handled. Simulation results of maximum torque per ampere and loss minimization control algorithms that are used to reduce losses are compared.

9.Experimental Investigation of the Liquid Sloshing in a Cylindrical Tank Under the Rolling Motion
Hakan Akyıldız, Erdem Ünal
Pages 131 - 142
Bu çalışmada, değişik sıvı derinlikleri ve halka perdeler için, silindirik bir tank içindeki
sıvı çalkantısından dolayı oluşan basınç ve serbest su yüzeyi değişimleri deneysel olarak
incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, dönme etkisiyle silindirik tanklarda oluşan çalkantı
problemini incelemek ve tankın içinde bulunan çeşitli noktalardaki dalga ve basınç değişimlerini üç boyutlu etkileri de dikkate alarak ölçmektir. Bu amaçla, kısmi dolu silindirik bir tankta sıvı çalkantısının doğrusal olmayan davranışını ve sönümlenme karakteristiğini ortaya koyacak bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Bu deney düzeneğinde hem perdesiz hem de çeşitli sönümleyici perde tasarımları test edilmiştir. Böylece, ele alınan perde düzenlemelerinin göreceli avantajları incelenmiş, tank doluluk oranı, dönme periyodu ve dönme açısı sistematik olarak değiştirilerek bunun hidrodinamik yükler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sıvı derinliği arttıkça sığ su etkisinin oluştuğu ve dalga enerjisinin hidrolik sıçrama ve dalga kırılması gibi nedenlerle azaldığı görülmüştür.
Pressure variations and free surface displacements of liquid from the mean static level in a Rolling cylindrical tank with various fill levels and ring baffles under the excitation of roll motion have been carried out experimentally. The aims of this study are to investigate the sloshing problem and to measure wave and pressure distributions considering the 3-D effects. It is investigated that the relative effectiveness of various baffle arrangements and the hydrodynamic loads on a cylindrical tank by changing the filling ratio, the rolling period and the rolling angle systematically. It is seen that flow over a ring baffle exhibits a shallow water character which dissipates energy by forming a hydraulic jump and a breaking wave.

LookUs & Online Makale