E-ISSN: 2148-9386
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 4 (1)
Volume: 4  Issue: 1 - 2016
EDITORIAL (ED)
1.Editorial
Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.65365  Pages 1 - 2
Abstract |Full Text PDF

FULL TEXT
2.Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 1, 2016)

Pages 1 - 102
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
3.Contribution of the Pilotage Services to Maritime Safety: An Analysis of the Relation Between Ships Involved in Accidents in the Strait of İstanbul and Whether If They Used Pilotage Services
Nur Jale Ece
doi: 10.5505/jems.2016.03522  Pages 3 - 21
Araştırmanın amacı; kılavuzluk hizmetlerinin deniz emniyetine katkısını araştırmak, kılavuzluk hizmetlerinde rekabetin kazalara neden olduğuna ilişkin dünya örneklerini incelemek ve İstanbul Boğazı’nda 1982-2014 yılları arasında kazaya karışan gemiler ile kılavuz kaptan almaları arasındaki ilişkinin frekans dağılımları, Ki-Kare (χ2) İlişki Testi ve Cramer’s V Testi istatistiksel analizleri yapılarak en çok kazaya kılavuz kaptan almayan gemilerin karıştığını ortaya koymaktır. Çalışmada; İstanbul Boğazı seyir düzeni ve deniz trafiği ve kılavuz kaptan alma oranları incelenmiş, bu bölgede meydana gelen kazalara ilişkin literatür araştırması yapılmıştır. Araştırmada; kılavuz kaptan almanın kazaları azalttığı, kılavuz hizmetlerinde rekabetin kazalara neden olduğu ve söz konusu analizlerden elde edilen bulgularda İstanbul Boğazı’nda söz konusu dönemde en çok kazaya kılavuz kaptan almayan gemilerin karıştığı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılmış olup, hem kılavuzluk hizmetlerine ve hem de seyir emniyeti ve çevre güvenliği açısından İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin kılavuz kaptan almalarını teşvik etmeye ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
This study was performed to investigate how pilotage contributes to maritime safety, how competition in pilotage services caused many accidents by examining global experiences, to analyse the accidents occured in the Strait of İstanbul during the period between1982-2014 by using the statistical methods Chi Square Analysis (χ2) and Cramer’s V Test in order to show that ships without pilots caused most of the accidents. Maritime regime and traffic of the Strait of İstanbul were examined and a literature review on the accidents in the Strait was conducted in the study. This study concludes that using pilotage services reduces and the competition in pilotage services increases the number of accidents and ships without engagement of pilots cause most of the accidents in the Strait of Istanbul during the subject period as per the facts gathered by analysis. A general evaluation was conducted and further required measures and suggestions are proposed on pilotage services and encouraging the use of pilots on board ships to ensure safety navigation and environmment.

REVIEW (RE)
4.Objectives and Outcomes of Maritime Pilotage Services, the Role and the Importance of the Maritime Pilot on the Bridge
Ali Cömert
doi: 10.5505/jems.2016.02886  Pages 23 - 30
Bu çalışma dünyada ve ülkemizde seyir emniyetinin sağlanmasında önemli bir unsur olan kılavuzluk hizmetlerinin amaçlarını ve bu hizmetlerden elde edilen sonuçları mevcut uygulamalara dayalı olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Kılavuzluk hizmetlerini veren kılavuz kaptanların yaptıkları işi daha iyi anlamak amacıyla onların hizmetleri süresince geminin köprüüstündeki rollerinin ve önemlerinin doğru anlaşılması gerekir. Bu çalışma kapsamında ilgili mevzuata, uygulamalara ve denizcilik sektörünün ve ilgili toplum kesiminin beklentilerine göre kılavuzluk hizmetlerinin ve kılavuz kaptanların denizcilik faaliyetleri içindeki konumu tanımlanmaya çalışılmıştır. Kılavuzluk hizmetlerinin standardını korumak ve geliştirmek için, tüm mevcut kaynakları kullanarak, her durum ve her bir önlem dikkate alınmalı; gemi kaptanları, armatörler ve işletmeciler ve diğer tüm ilgili taraflar, kılavuzluk hizmetlerinden olan çıkarları konusunda bilgilendirilmeli ve bu hizmetleri kullanmak üzere teşvik edilmelidirler.
This study aims to determine objectives and outcomes of maritime pilotage services, which are an important element to provide safety of navigation in the world and in our country, on the basis of current practice. In order to better understand the services given by the maritime pilots, it is required to understand correctly the role and the importance of the maritime pilots on the bridge. This study has been carried out in order to describe the position of the maritime pilotage services and the maritime pilots within the maritime activities, according to the related legislation, maritime practices and the expectations of the maritime industry and the related community. All aspects and measures must be considered to maintain and improve the standards related to the pilotage services using all available resources and ship masters, owners and operators and all other relevant parties should be encouraged to use and be aware of the benefits of the pilotage services.

ORIGINAL RESEARCH (AR)
5.An Explorative Research on the Fatigue Management for Pilots: Turkey’s Perspective
Barış Kuleyin, Volkan Fidan, Erdem Kan
doi: 10.5505/jems.2016.36035  Pages 31 - 47
GİRİŞ ve AMAÇ: Kılavuz kaptanlar, görev yaptıkları bölgelerde sefer yapan gemilerin emniyetli bir şekilde sevk ve idaresinde gemi kaptanlarına yardımcı konumundadırlar. Daha geniş bir ifadeyle, gemilerin yanaşma ve kalkma manevralarına yardımcı, olası deniz kazalarının önüne geçebilecek bilgiye sahip ve çalıştıkları bölgenin çevresel koşullarına hâkim kişiler olarak tanımlanabilen kılavuz kaptanlar, oluşabilecek can, mal ve çevresel kayıpların önüne geçmekle görevlidirler. Bu nedenle kılavuz kaptanların zihnen ve bedenen yorgun olmaması ve içinde bulunduğu tüm faaliyetlerin durumsal farkındalık unsurlarını çok iyi algılaması oldukça önemlidir. Bu çalışmada kılavuz kaptanların yorgunluk seviyelerini etkileyen çalışma şartlarının, sosyal ve kültürel aktivitelerin neler olduğu ve bunlarla nasıl mücadele ettiklerine ilişkin unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada kullanılan veri toplama aracı, Rhodes ve Gil (2002) tarafından Kanadalı kılavuz kaptanlar için yapılmış bir araştırmadan uyarlanarak oluşturulmuştur. Çalışmanın evreni ise, ulaşılabilen Türk kılavuz kaptanlar olarak belirlenmiştir ve örneklem seçimi yapılmamıştır. Kılavuz kaptanlardan elde edilen veriler; frekans, varyans ve bağımsız örneklem t-testi analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırma kapsamında Türkiye’deki kılavuz kaptanların; çalışma saatleri, fazla çalışma süreleri, yorulmalarına neden olan görevler, yorgunlukla mücadele etmek için kullandıkları yöntemlerle yorgunluğun olumsuz etkileri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilerin analiziyle elde edilen araştırma bulguları doğrultusunda, Türkiye perspektifiyle çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de hizmet veren kılavuz kaptanların yorgunluk yönetimlerinin analiz edilmesi açısından önemli bir başlangıç olacaktır.
INTRODUCTION: The aim of Pilots is assisting Ship Masters in safe navigation and managements of ships at the particular regions they are in charge of. With a broader definition, pilots, who are well aware about the environmental and natural conditions of the regions they are assigned and thus capable of assisting ship masters to accomplish safe berthing and unberthing, are in charge of preventing probable accidents resulting with damages to life, property and environment. Therefore it is of vital importance for pilots to perceive the elements of situational awareness of the activities they are involved in very well and to not be fatigued neither mentally nor phsically. This research aims to explore the working conditions, social and cultural activities that are most likely to affect the levels of fatique experienced by pilots as well as the measures to be taken.
METHODS: The data collecting instrument for this research has been established by adopting a study carried out by Rhodes and Gil (2002) for Canadian pilots. The overall population of this research has been determined as the Turkish pilots, but no sampling has been applied. The data received form the pilots have been analyzed by using frequency, variance and independent sampling t-test analyses.
RESULTS: The study has revealed the main aspects affecting fatique negatively such as the working hours, overtime working, the tasks causing fatique and the methods used to prevent it.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Taking the findings into consideration, certain proposals, through the Turkey’s perspectives, have been developed. This research is considered to be an important initiation encouraging further steps towards analyzing the fatique management for pilots providing pilotage services in Turkey.

6.The Impact of Distance and Narrow Waterway on Voyage Cost: Cost Formulation and an Implementation on Dry Bulk Carrier
Sercan Erol
doi: 10.5505/jems.2016.00719  Pages 49 - 59
Bu çalışmada kat edilen mesafe ve dar su yollarının sefer maliyetleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti bir Türk denizcilik şirketinden alınmış ve gerçek verilerdir. Çalışmada, rota üzerinde yer alan boğaz ve kanal gibi dar suyolları sebebiyle manevra kabiliyetini artırmak zorunda olan gemilerin yakıt tüketiminin arttığı, buna karşılık sadece açık deniz seyri yapılması durumunda ise yakıt tüketiminin azaldığı görülmüştür. Çalışmanın sonunda, coğrafi faktörlerin etkisiyle oluşan maliyetlerin sefer maliyetleri içindeki payı % 30’lara kadar çıkabildiği tespit edilmiştir.
This paper investigates the impact of distance and narrow waterway factors on voyage costs. The data set is taken from a Turk shipping company and consists of real dates. In the study, it was seen that the fuel consumption rate of the ships whose routes are narrow waterways such as straits and canals was higher for the fact that the vessels have to maneuver more on such routes. On the contrary, ships which sailed on the open seas consumed lower fuel. At the end of the study, it was determined that of bunker cost rates caused by the impact of these geographical factors could increase up to 30 percent among the total amount of voyage costs.

7.The Impacts of Maritime Piracy Incidents in The Gulf of Aden on Turkish and World Maritime Trade
Muhammet Aydın, Nebi Gedik, Özkan Uğurlu, Umut Yıldırım
doi: 10.5505/jems.2016.24633  Pages 61 - 71
Deniz ticaretinde büyük öneme sahip Aden Körfezi’nde meydana gelen deniz haydutluğu faaliyetleri, sadece bölgesel değil, aynı zamanda tüm dünya deniz ticareti üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Başlangıçta yabancı bandıralı balıkçı gemileri ile başlayan, daha sonra diğer gemi türlerini de içine alan bir deniz haydutluğu faaliyeti gelişmiştir. Yapılan bu çalışmada, Aden Körfezi’nde yaşanan deniz haydutluğu eylemlerinin deniz ticareti üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, NATO’nun 2013 yılı Somali Raporu’ndaki gemilere yaklaşma, saldırı, ele geçirme ve bozma (gemiler saldırıya uğradıktan sonra değerli olan yükler alınması ve serbest bırakılması) eylemlerinin, UNCTAD’ın 2014 yılı Somali raporundaki deniz haydutluğu eylemlerinin neden olduğu fidye, sigorta, rota değişimi, güvenlik (güvenlik ekipmanı ve gemilerde silahlı adam/güvenlik personeli bulundurma) ve askeri maliyetlerle ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 22.0 programı kullanılarak korelasyon analizi ve Spearman’s rho analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, gemilere yaklaşma ve ele geçirme eylemlerinin fidye, sigorta, rota değiştirme ve askeri giderler üzerinde daha anlamlı etkilerinin olduğu, güvenlik giderleri üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur. Saldırı ve bozma eylemlerinin ise sadece güvenlik maliyetleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu diğer maliyetler üzerinde etkili olmadığı görülmüştür.
Pirate attacks in Gulf of Aden which is an important role in maritime trade not only affects maritime trade of the region, but it has also serious effects on world maritime trade. Pirate attacks are occurred which were firstly aimed to fight against foreign fishing vessels and afterwards, other ship types were included. In this research, it was aimed to examine effects of pirate actions at Gulf of Aden on world maritime trade. In this respect, approach, attack, pirate and disrupted (the ships being attacked release after the valuable cargos was taken) events classified by Somali report of NATO at 2013 were correlated with ransom, insurance, re-routing ships and security (keeping to security personnel/ armed man and safety equipment on board ships) costs reported in UNCTAD in 2014. For the analysis of the data, correlation analysis and Spearman's rho analysis were performed using IBM SPSS Statistics 22.0 software.
According to results of the study, approach and pirated actions have statistically significant effect on ransom, insurance, re-routing and naval costs, whereas there was not significant correlation with security costs. Attack and disrupting actions were found to have only significant effect on security costs, and no significant correlation with other cost parameters.

8.Dry Port Location Problem: A Hybrid Multi-Criteria Approach
Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma
doi: 10.5505/jems.2016.81300  Pages 73 - 90
Kara limanı için yer seçimi, daha da önemli ve kritik hale gelen bir sorundur. Mevcut çalışma, kara limanları için yer bulma problemini ele almaktadır. Bu konuda, kara limanı yer problemine çözüm getirmek amacıyla çok kriterli (MACBETH) ve tek kriterli (BARYCENTER) yöntemleri birleştiren bir model önerilmiştir. İlk aşamada, kara limanı yer problemi ile ilgili yapılmış makaleleri incelemek üzere sistematik bir derleme çalışması yürütülmüş ve daha sonra bu araştırmalar için metodolojik bir sınıflandırma sunulmuştur. İkinci aşamada, farklı kriterleri dikkate alarak en iyi kara liman konumunu belirlemek üzere çok kriterli bütünleşik bir yaklaşım yöntemi geliştirilmiştir. Fas bağlamında bir örnek olay çalışması ile ilgili hesaba dayalı uygulama ve nitel bir analiz sunulmuştur. Sonuçlar, en iyi konumun coğrafi bölge ve hükümet politikalarına oldukça uygun olduğunu göstermektedir.
Choosing a location for a dry port is a problem which becomes more essential and crucial. This study deals with the problem of locating dry ports. On this matter, a model combining multi-criteria (MACBETH) and mono-criteria (BARYCENTER) methods to find a solution to dry port location problem has been proposed. In the first phase, a systematic literature review was carried out on dry port location problem and then a methodological classification was presented for this research. In the second phase, a hybrid multi-criteria approach was developed in order to determine the best dry port location taking different criteria into account. A Computational practice and a qualitative analysis from a case study in the Moroccan context have been provided. The results show that the optimal location is very convenient with the geographical region and the government policies.

9.The Determination of the Number of Tugboats in the Area of Towage Service Authorization by Using Simulation Modelling Technique
Selçuk Nas, Emin Deniz Özkan, Emre Uçan
doi: 10.5505/jems.2016.36744  Pages 91 - 99
Römorkörcülük hizmeti verecek bir teşkilatın ilk yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle, yapılacak yatırımlarda yetki sahası boyutlarına göre belirlenmiş hizmet düzeyini sağlayacak römorkör sayısının, tipinin ve çeki kuvvetlerinin tespiti verimlilik açısından oldukça önemlidir. Her ne kadar serbest rekabet nedeniyle belli bir yetki sahasında ihtiyaçtan fazla römorkör olsa da, yeni pazara giren hizmet sağlayıcılarının deniz trafiğine ait istatistiki verileri analiz ederek optimum sayıdaki römorkörü elinde tutarak rekabetçi gücünü arttırması mümkündür. Bu çalışmada yalnızca römorkör sayısı üzerinde durulmuş olup, genel bir limandaki deniz trafiğine ait bağımsız değişkenlerin, römorkör sayısına ait bağımlı değişken üzerindeki rassal etkilerinin analiz edilebileceği bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Simülasyon modellemesinde Promodel 2011 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler Stat: Fit programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yetki sahalarında gerekli römorkör sayısının tespit edilebileceği ve her alanda uygulanabilecek bir simülasyon modeli geliştirilmiştir.
Due to quite high initial investment costs of an organization which will provide towage service, the determination of number, type and bollard pull of tugboats which will provide the level of service determined in accordance with the dimensions of the authorization area is quite important for investments in terms of efficiency. Although there are more than needed tugboats in a specific authorization area due to the free competition, it is possible that service providers entering the new market may increase their competitive power by analyzing the statistical data of sea traffic and by retaining the optimum number of tugboats. This study focuses on the number of tugboats only. A simulation model has been developed which can analyze the stochastic effect of independent variables related to marine traffic in a generic port on dependent variables related to the number of tugboats. Promodel 2011 program was used in simulation modelling. The obtained data were analyzed by Stat: Fit program. As a result, a simulation model has been developed which can determine the required number of tugboats in authorization areas and can be applied in every field.

AFTER MEETING
10.The 1st Maritime Pilotage/Towage Services and Technologies Congress
Adnan Parlak
doi: 10.5505/jems.2016.33042  Page 101
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale